Gesichter der Reformation

Gesichter der Reformation

Tváře reformace v Horní Lužici, Čechách a Slezsku

Náboženská svoboda je pro obyvatele Horní Lužice důležitým statkem. Evangeličtí a katoličtí křesťané zde žijí od zavedení reformace společně v míru. Symbolem náboženské rozmanitosti je dóm v Budyšíně, který až dosud využívají příslušníci obou konfesí. Kromě toho je Horní Lužice v důsledku lužickosrbského osídlení dvojjazyčnou zemí. Reformace přispěla výraznou měrou k utvoření horno- a dolnolužickosrbského spisovného jazyka.

Protože Horní Lužice náležela až do roku 1635 k České koruně, jsou její dějiny úzce spojeny se sousedními zeměmi, s Čechami a Slezskem. Rovněž i tam se v 16. století prosadila reformace, avšak Habsburkové zde byli s to potlačit luteránství v důsledku rekatolizace.

U příležitosti Lutherova jubilea roku 2017 se vydaly hornolužické kulturní instituce po stopách reformace. Řada projektů a akcí se zabývá reformací a jejími následky. Každý projekt reprezentuje jedna „tvář.“ „Tváře reformace“ jasně prokazují, že evangelické dědictví je stále živé. Spojuje obyvatele Horní Lužice, Čech a Slezska přes jazykové i státní hranice.

Rozcestnik k Mistum Reformace