Zinzendorf-Schloss

Schloss Berthelsdorf

In Berthelsdorf begann die Geschichte der Herrnhuter Brüderunität, einer evangelischen Freikirche, die heute auf der ganzen Welt verbreitet ist. 1722 nahm Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) in Berthelsdorf evangelische Glaubensflüchtlinge aus Mähren auf. Erst kurz zuvor hatte Zinzendorfs Großmutter Henriette Catharina von Gersdorff (1648–1726) ihrem Enkel die Rittergüter Mittel- und Niederberthelsdorf übereignet. Zinzendorf gehörte einer Grafenfamilie aus Niederösterreich an, die aufgrund ihres evangelischen Glaubens nach Sachsen gekommen war. Die Glaubensflüchtlinge, die er aufnahm, gründeten auf Berthelsdorfer Flur die Siedlung Herrnhut. Am 13. August 1727 nahmen die Bewohner Herrnhuts an einer Abendmahlsfeier in der Berthelsdorfer Kirche teil, die sie als Erweckungserlebnis ansahen. Graf Zinzendorf musste Sachsen verlassen, da man am Dresdner Hof seiner geistlichen Erneuerungsbewegung misstraute. 1755 kehrte er als Bischof der Brüdergemeine nach Berthelsdorf zurück. Das 1721 erbaute Schloss war das Wohnhaus des Grafen Zinzendorf und von 1791 bis 1913 der Sitz der Direktion der Herrnhuter Brüderunität. Erbaut auf nahezu quadratischem Grundriss, zeichnet es sich durch einfache barocke Architekturformen aus. Mit wenigen Mitteln gelang es, einen vornehmen Eindruck erzeugen. Das hohe Mansarddach wird durch in drei Reihen angeordnete Dachgauben belebt.
Der Freundeskreis Zinzendorf-Schloss Berthelsdorf hat das Schloss erworben und denkmalgerecht restauriert. Dabei wurden Zeugnisse der frühen Herrnhuter gefunden, darunter eine mit Losungen bemalte Tür. Im Schloss befindet sich eine Ausstellung zur Geschichte der frühen Herrnhuter Brüdergemeine.

Schloss Berthelsdorf
Herrnhuter Straße, 02747 Berthelsdorf

Schwenckfeldhaus

Schwenckfeldhaus Berthelsdorf

Die Schwenkfelder sind eine evangelische Glaubensgemeinschaft, die sich auf den schlesischen Reformator Caspar Schwenckfeld von Ossig (1490–1561) beruft. Dieser propagierte eine von Luther abweichende Abendmahlslehre. Die Schwenkfelder wurden sowohl von den Lutheranern als auch von den Katholiken verfolgt. 1726 nahm Graf Zinzendorf aus Schlesien vertriebene Schwenkfelder auf, bevor sie auf kurfürstlichen Befehl ausgewiesen wurden und 1734 nach Nordamerika auswanderten. In den USA besteht die „Schwenkfelder Church“ noch heute.
In Berthelsdorf werden acht Häuser mit den Schwenkfeldern in Verbindung gebracht. Ein schlichtes Fachwerkhaus von etwa 1730, das ihnen als Versammlungshaus gedient haben soll, wird derzeit vom Verein Schwenckfeldhaus Berthelsdorf restauriert und zu einem Begegnungs- und Informationszentrum ausgebaut.

Schwenckfeldhaus
Obere Dorfstraße, 02747 Berthelsdorf

Pałac Zinzendorfa

Pałac Zinzendorfa Berthelsdorf

W Berthelsdorfie rozpoczęła się historia Jednoty Braterskiej, niezależnego kościoła ewangelickiego, działającego dziś na całym świecie. W 1722 r. hrabia Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–60) osadził we wsi ewangelickich uchodźców religijnych z Moraw. Niedługo wcześniej otrzymał on dobra średniego i dolnego Berthelsdorfu od swojej babci, Henrietty Cathariny von Gersdorff (1648–1726). Zinzendorf należał do hrabiowskiego rodu z Dolnej Austrii, który z powodu swojej wiary ewangelickiej przeniósł się do Saksonii. Uchodźcy religijni, których przyjął hrabia, założyli na gruntach Berthelsdorfu osadę Herrnhut. 13 sierpnia 1727 r. jej mieszkańcy wzięli udział w święcie Wieczerzy Pańskiej w kościele w Berthelsdorfie, podczas którego doznali objawienia. Hrabia von Zinzendorf zmuszony był opuścić Saksonię, ponieważ na dworze drezdeńskim z niepokojem obserwowano rozwój jego ruchu duchowego. W 1755 r. powrócił on jednak do Berthelsdorfu jako biskup Jednoty.
Pałac został zbudowany w 1721 r. jako rezydencja hrabiego Zinzendorfa, a w latach 1791–1913 był siedzibą tzw. dyrekcji Jednoty Braterskiej. Wzniesiony na niemalże kwadratowym planie, charakteryzuje się prostymi formami architektury baroku. Za pomocą niewielu środków architektonicznych udało się stworzyć wrażenie elegancji. Wysoki, mansardowy dach ożywiony jest aż trzema szeregami lukarn. Stowarzyszenie miłośników pałacu zdołało przejąć obiekt i przeprowadzić jego profesjonalną renowację. Przy tej okazji odnalezione zostały świadectwa pierwszych członków Jednoty Braterskiej, w tym pokryte napisami drzwi. W pałacu znajduje się obecnie wystawa poświęcona początkom herrnhuckiej Jednoty.

Schloss Berthelsdorf
Herrnhuter Straße, 02747 Berthelsdorf

Dom Szwenkfeldystów

Dom Szwenkfeldystów Berthelsdorf

Szwenkfeldyści to wspólnota ewangelicka, powołująca się na śląskiego reformatora Caspara Schwenckfelda von Ossiga (1490–1561). Propagował on odbiegającą od linii Lutra naukę eucharystyczną. Szwenkfeldystów prześladowali zarówno luteranie, jak i katolicy. W r. 1726 hrabia von Zinzendorf przyjął szwenkfeldystów, których wypędzono ze Śląska. Wkrótce jednak ich wydalenie nakazał elektor saski, w związku z czym w 1734 r. wyemigrowali oni do Ameryki Północnej. Do dziś w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje „Schwenkfelder Church“. Uważa się, że aż osiem budynków w Berthelsdorfie ma związek ze szwenkfeldystami. Prosty budynek szachulcowy z ok. 1730 r., który prawdopodobnie służył jako miejsce zgromadzeń, jest obecnie odnawiany przez stowarzyszenie Schwenckfeldhaus Berthelsdorf, i w przyszłości ma służyć jako centrum spotkań i informacji.

Schwenckfeldhaus
Obere Dorfstraße, 02747 Berthelsdorf

Zinzendorfský Zámek

Zinzendorfský Zámek Berthelsdorf

V Berthelsdorfu začaly dějiny ochranovské jednoty bratrské, evangelikální církve, jež je nyní rozšířena po celém světě. Roku 1722 přijal v Berthelsdorfu hrabě Mikuláš Ludvík z Zinzendorfu (1700–1760) evangelické náboženské utečence z Moravy. Teprve krátce předtím předala Zinzendorfova babička Henrietta Kateřina z Gersdorffu (1648–1726) svému vnukovi statky Mittel- a Niederberthelsdorf. Zinzendorf byl členem dolnorakouské hraběcí rodiny, jež odešla kvůli své evangelické víře do Saska. Náboženští utečenci, jež přijal, založili na berthelsdorfském katastru obec Ochranov (Herrnhut). 13. srpna 1727 se obyvatelé Ochranova účastnili slavnosti eucharistie v berthelsdorfském kostele, kterou pokládali za prožitek náboženského probuzení. Hrabě Zinzendorf musel opustit Sasko, protože na drážďanském dvoře nedůvěřovali jeho církevnímu obrodnému hnutí. Roku 1755 se vrátil do Berthelsdorfu jako biskup bratrské obce. Zámek, postavený r. 1721 jako rezidence hraběte z Zinzendorfu, byl v letech 1791 až 1913 sídlem vedení ochranovské jednoty bratrské. Byl vystavěn na téměř čtvercovém půdorysu a vyznačuje se jednoduchými barokními architektonickými formami. S pomocí několika málo architektonických prostředků se podařilo vyvolat vznešený dojem. Vysoká mansardová střecha je oživena třemi řadami vikýřů. Kruh přátel zinzendorfského zámku v Berthelsdorfu tento zámek získal a vzorně restauroval. Při tom byly nalezeny doklady raných ochranovských, mj. dveře pomalované biblickými citáty. V zámku se nachází expozice dějin rané ochranovské jednoty bratrské.

Schloss Berthelsdorf
Herrnhuter Straße, 02747 Berthelsdorf

Schwenckfeldův Dům

Schwenckfeldův Dům Berthelsdorf

Švenkfeldiáni jsou evangelickým věroučným společenstvím, jež se odvolává na slezského reformátora Kašpara Schwenckfelda z Ossigu (1490–1561). Schwenckfeld propagoval pojetí svátosti oltářní odlišné od Lutherova názoru. Švenkfeldiáni byli pronásledováni jak luterány, tak katolíky. Roku 1726 přijal hrabě z Zinzendorfu švenkfeldiány vyhnané ze Slezska. Poněvadž je ale saský kurfiřt vypověděl ze země, odešli r. 1734 do Severní Ameriky. V USA dodnes existuje „Schwenkfelder Church“. V Berthelsdorfu se spojuje se švenkfeldiány osm domů. Prostý hrázděný dům cca z r. 1730, který jim prý sloužil jako shromaždiště, je nyní restaurován spolkem Schwenckfeldhaus Berthelsdorf a přestavován v centrum setkávání a informací.

Schwenckfeldhaus
Obere Dorfstraße, 02747 Berthelsdorf