Barbarakirche

Barbarakirche Ebersbach

Die Ständeverfassung der Oberlausitz erlaubte es der Ritterschaft, eigenständig über Glaubensfragen zu entscheiden, ohne einen Landesfürsten fragen zu müssen. Die adligen Rittergutsbesitzer wandten sich im 16. Jahrhundert nahezu ausschließlich der lutherischen Lehre zu. Da sie als Kirchenpatrone die Pfarrer berufen durften, setzten sie in ihren Kirchen evangelische Pfarrer ein.
Unter den vielen evangelischen Dorfkirchen der Oberlausitz ist die Barbarakirche in Ebersbach aufgrund ihrer gut erhaltenen Ausstattung aus dem 16. und 17. Jahrhundert hervorzuheben. Die Reformation wurde hier 1540 durch Hans von Bischofswerder eingeführt. 1584 gelangte das Rittergut an die Familie von Salza, die in der Oberlausitz und Schlesien begütert war und mit Jakob von Salza (1481–1539) einen Bischof von Breslau stellte.
An der Nordseite des Chores befindet sich die Herrschaftsempore. Hier saß der Kirchenpatron mit seiner Familie während des Gottesdienstes. Die Rittergutsbesitzer waren verpflichtet, ihre Gotteshäuser baulich zu unterhalten. Dafür durften sie im Kirchenraum beigesetzt werden. Die Familie von Salza errichtete 1606 eine eigene Grabkapelle. Sie enthält figürliche Grabdenkmäler für Friedrich von Salza (gest. 1609), Katharina von Salza, geborene von Redern (gest. 1586) und Hiob von Salza (gest. 1619). In der reichen Renaissance-Umrahmung sind die Verstorbenen lebensgroß abgebildet.
Altar und Kanzel im barocken Stil wurden 1723 von Martha von Einsiedel gestiftet. Der barocke Kirchturm entstand 1718.

Barbarakirche
Hauptstraße 57A, 02829 Schöpstal OT Ebersbach
Tel.: 03581 / 3609111, info@ebersbach-kirche.de

Kościół św. Barbary

Kościół św. Barbary Ebersbach

Ustrój stanowy Łużyc Górnych pozwalał szlachcie na samodzielne podejmowanie decyzji w kwestiach wiary, bez konieczności występowania o zgodę władzy książęcej. Właściciele dóbr ziemskich niemal w całości zwrócili się w XVI w. ku nauce luterańskiej. Ponieważ jako patroni kościołów mogli powoływać proboszczów według swojego uznania, w podległych sobie świątyniach osadzali pastorów ewangelickich.
Wśród wielu ewangelickich kościołów wiejskich Łużyc Górnych, kościół św. Barbary w Ebersbachu zasługuje na szczególną uwagę z racji znakomicie zachowanego wystroju z XVI i XVII w. Reformację zaprowadził tu w 1540 r. Hans von Bischofswerder. W r. 1584 dobra przeszły w ręce rodu von Salza, dysponującego znacznymi włościami na Łużycach Górnych i Śląsku, zaś jego przedstawiciel, Jakub von Salza (1481–1539), został nawet biskupem wrocławskim.
Po północnej stronie prezbiterium znajduje się ława kolatorska. Tutaj podczas nabożeństwa zasiadał opiekun kościoła wraz z rodziną. Właściciele dóbr byli zobowiązani do wspierania inwestycji budowlanych w swoich świątyniach, korzystając w zamian za to z prawa pochówku w kościele. Rodzina von Salza zbudowała w 1606 r. własną kaplicę grobową. Znajdują się w niej epitafia Friedricha von Salzy (zm. 1609), Kathariny von Salzy z domu von Redern (zm. 1586) i Hioba von Salzy (zm. 1619). Postacie zmarłych zostały odwzorowane w naturalnej wielkości i umieszczone w bogatej, renesansowej oprawie.
Barokowy ołtarz i ambonę ufundowała w r. 1723 Martha von Einsiedel. Barokowa wieża kościelna powstała w 1718 r.

Barbarakirche
Hauptstraße 57A, 02829 Schöpstal OT Ebersbach
Tel.: 03581 / 3609111, info@ebersbach-kirche.de

Kostel sv. Barbory

Kostel sv. Barbory Ebersbach

Stavovské zřízení Horní Lužice umožnilo šlechtě rozhodovat samostatně o věroučných otázkách bez ohledu na zeměpána. Šlechtičtí statkáři se v 16. století téměř bez výjimky přiklonili k reformaci. Poněvadž mohli jakožto patronátní páni povolávat faráře, dosazovali ke svým kostelům evangelické duchovní.
Kostel sv. Barbory v Ebersbachu je mezi řadou hornolužických evangelických kostelů výjimečný svým dobře dochovaným vybavením z 16. a 17. století. Reformaci zde zavedl r. 1540 Hans z Bischofswerderu. Roku 1584 získala panství rodina ze Salzy, vlastnící statky v Horní Lužici a Slezsku, jejíž člen Jakub ze Salzy (1481–1539) se stal vratislavským biskupem.
Na severní straně chóru se nachází panská empora. Zde seděl během bohoslužeb patron kostela se svou rodinou. Majitelé panství museli své kostely po stavební stránce udržovat. Za to směli být pohřbeni přímo v kostele. Roku 1606 zde rodina ze Salzy zřídila rodinnou pohřební kapli, v níž se nacházejí figurální náhrobky Fridricha ze Salzy († r. 1609), Kateřiny ze Salzy, rozené z Redernu († r. 1586), a Joba ze Salzy († r. 1619). Mrtví jsou zobrazeni na renesančním náhrobku v životní velikosti.
Barokní oltář a kazatelna byly nadány r. 1723 Martou z Einsiedel. Barokní kostelní věž vznikla r. 1718.

Barbarakirche
Hauptstraße 57A, 02829 Schöpstal OT Ebersbach
Tel.: 03581 / 3609111, info@ebersbach-kirche.de