St. Peter und Paul

St. Peter und Paul Göda

Die schon im Jahr 1006 erwähnte Kirche in Göda gehört zu den ältesten Gotteshäusern der Oberlausitz. Ihre weithin sichtbaren Turmspitzen erhielt die Kirche freilich erst 1892. Das spätgotische Kirchenschiff wurde 1976 bis 1981 durch den Dresdner Künstler Friedrich Press (1904–1990) modern umgestaltet. Der Pfarrsprengel der „Urpfarrei“ umfasste weite Teile des sorbischen Siedlungsgebiets südlich von Bautzen. 1559 wurde in Göda die Reformation eingeführt. Seither waren Göda und die überwiegend sorbischen Dörfer des Umlands evangelisch. An der Gödaer Kirche befindet sich das Grab des Pfarrers Wenzel Warichius (Wjacław Warichus) (1564–1618). Er veröffentlichte 1594 Luthers Katechismus in sorbischer Übersetzung. Es war der erste Druck in sorbischer Sprache.
Der Pfarrer Friedrich Heinrich Immisch (Jaromeř Hendrich Imiš) (1819–1897) machte Göda in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum der evangelischen Sorben. Der „Wendenpapst“ gründete 1877 das Wendische Homiletische Seminar, eine Predigerschule, in der evangelische Theologiestudenten in Ferienkursen in sorbischer Sprache auf den kirchlichen Dienst vorbereitet wurden. Auf ihn geht auch die Wendische Lutherische Buchgesellschaft zurück, die seit 1849 sorbisches evangelisches Schrifttum verbreitete. Immisch, einer der Gründungsväter der 1847 gegründeten sorbischen Gelehrtengesellschaft „Maćica Serbska“, trug dazu bei, dass sich im 19. Jahrhundert eine sorbische Elite herausbildete, die die „nationale Wiedergeburt“ des sorbischen Volkes erstrebte.
Da die sorbische Sprache heute nur noch in wenigen Familien gesprochen wird, bietet die Kirchgemeinde St. Peter und Paul in Göda überwiegend deutsche Gottesdienste und seltener sorbische Veranstaltungen an.

St. Peter und Paul
Am Dorfplatz, 02633 Göda

Kościół św. Św. Piotra i pawła

Kościół św. Św. Piotra i pawła Hodźij

Wzmiankowana już w 1006 r. świątynia w Gödzie należy do najstarszych na Łużycach Górnych. Widoczne z daleka iglice wieży powstały jednak dopiero w 1892 r. Nowoczesny wystrój późnogotyckiej nawy stworzony został w latach 1976–81 wg projektu drezdeńskiego artysty, Friedricha Pressa (1904–90).
Pierwotnie tutejsza parafia obejmowała rozległy serbołużycki obszar osadniczy na południe od Budziszyna. Reformację wprowadzono tu w 1559 r. Od tego czasu miejscowość i przeważająca część okolicznych wsi serbołużyckich pozostają ewangelickie. Przy kościele znajduje się grób pastora Wenzeslausa Waricha (Wjacława Warichiusa, 1564–1618). W r. 1594 opublikował on serbołużycki przekład katechizmu Lutra, który przeszedł do historii jako pierwszy druk w tym języku.
W drugiej połowie XIX w. proboszcz Friedrich Heinrich Immisch (Jaromeř Hendrich Imiš, 1819–97) uczynił z Gödy ważny ośrodek serbskołużyckiego ewangelicyzmu. „Wendyjski papież” założył tu w 1877 r. Wendyjskie Seminarium Homiletyczne, rodzaj szkoły dla kaznodziei, w której w formie wolnych kursów prowadzonych w języku serbołużyckim przygotowywano do służby kościelnej ewangelickich studentów teologii. Dał także początek Wendyjskiemu Luterańskiemu Towarzystwu Księgarskiemu, które od r. 1849 rozpowszechniało serbołużyckie piśmiennictwo ewangelickie. Immisch, jeden z ojców-założycieli powstałego w 1847 r. stowarzyszenia naukowego „Maćica Serbska“, przyczynił się do wytworzenia w XIX w. serbołużyckiej elity, która podjęła dzieło „narodowego odrodzenia” swojej grupy etnicznej.
Po serbołużycku mówi się tu dziś już w niewielu domach, w związku z czym w parafii św. Piotra i Pawła w Gödzie nabożeństwa odprawiane są przede wszystkim w języku niemieckim i jedynie okazjonalnie w serbołużyckim.

St. Peter und Paul
Am Dorfplatz, 02633 Göda

Kostel sv. Petra a pavla

Kostel sv. Petra a pavla Hodźij

Kostel v Gödě, zmiňovaný již r. 1006, patří k nejstarším kostelům Horní Lužice. Své špičky věží, viditelné zdaleka, získal kostel ovšem až r. 1892. V letech 1976–1981 moderně upravil pozdně gotickou kostelní loď drážďanský umělec Friedrich Press (1904–1990).
Tato raně středověká „velkofarnost“ zahrnovala velké části lužickosrbské sídelní oblasti jižně od Budyšína. Roku 1559 byla v Gödě zavedena reformace. Od té doby byla Göda s okolními převážně lužickosrbskými vesnicemi evangelickou. V kostele v Gödě se nachází hrob faráře Václava Warichia (Wjacław Warichus) (1564–1618), který vydal r. 1594 lužickosrbský překlad Lutherova katechismu, první tisk v lužické srbštině.
Farář Friedrich Heinrich Immisch (Jaromeř Hendrich Imiš) (1819–1897) učinil z Gödy v druhé polovině 19. století centrum evangelických Lužických Srbů. Tento „srbský papež“ založil r. 1877 Srbský homiletický seminář, kazatelskou školu, v níž byli studenti evangelické teologie připravováni v prázdninových kurzech lužické srbštiny na církevní službu. Tento duchovní se zasloužil i o Srbskou luterskou knižní společnost, jež od r. 1849 šířila lužickosrbské evangelické písemnictví. Immisch, jeden ze zakládajících členů (r. 1847) lužickosrbské učené společnosti Matice srbské (Maćica serbska), přispěl k vytvoření lužickosrbské elity v 19. století, jež se snažila o „národní obrození“ Lužických Srbů.
Poněvadž se lužickosrbsky dnes mluví jen v několika málo rodinách, nabízí farní obec sv. Petra a Pavla v Gödě převážně německé bohoslužby a jen zřídka lužickosrbské akce.

St. Peter und Paul
Am Dorfplatz, 02633 Göda