Friedenskirche

Friedenskirche Grottau

Auch in Grottau, der böhmischen Nachbarstadt Zittaus, hatte sich im 16. Jahrhundert der lutherische Glaube durchgesetzt. Infolge der Gegenreformation wurden die Einwohner nach 1620 gezwungen, den katholischen Glauben anzunehmen. Erst im 19. Jahrhundert bildete sich – auch durch Zuzug aus Sachsen – wieder eine lutherische Gemeinde. 1930 bekannten sich 17 Prozent der Einwohner zur evangelischen Konfession.
Die evangelische Friedenskirche steht in der Nachbarschaft der katholischen Stadtkirche. Sie wurde 1900/01 nach Plänen von Johannes Vollmer (1845–1920) und Heinrich Jassoy (1863–1939) aus Berlin-Charlottenburg errichtet. Das Kirchenschiff und der seitlich angeordnete Turm sind mit sächsischem Sandstein umkleidet. Das Portal ist im Stil der Renaissance gestaltet und verweist damit auf jenes Jahrhundert, in dem Grottau eine lutherische Stadt war. Der schlichte Innenraum ist mit einem Tonnengewölbe überdeckt. Die Glasfenster wurden in der Königlich Sächsischen Hofglasmalerei C. L. Türcke aus Zittau geschaffen, die damals eine Niederlassung in Grottau unterhielt. In die ornamentale Verglasung sind lebensgroße Bildnisse Martin Luthers und Philipp Melanchthons eingelassen.
Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung wurde die evangelische Friedenskirche der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche übergeben, die das Gotteshaus noch heute nutzt. Die historische Ausstattung ist größtenteils erhalten geblieben. Auch das Lutherfenster ist bis heute zu sehen.

Kostel Pokoje
Lutherova 496, 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel. 00420 / 723255696, hedvika.z@eurnet.cz

Kościół Pokoju

Kościół Pokoju Hrádek nad Nisou

Również w Hrádku nad Nisou (niem. Grottau), czeskim mieście sąsiadującym z Żytawą, zwyciężyła w XVI w. wiara luterańska. W r. 1620 mieszkańcy zostali zmuszeni do przejścia na katolicyzm. Dopiero w XIX w. zawiązała się – również dzięki przybyszom z Saksonii – gmina luterańska. W 1930 r. 17 procent mieszkańców wyznawało protestantyzm.
Ewangelicki kościół pokoju znajduje się w sąsiedztwie katolickiego kościoła farnego. Wybudowano go w latach 1900–01 według planów Johannesa Vollmera (1845–1920) i Heinricha Jassoya (1863–1939) z Charlottenburga. Nawa kościoła i umieszczona z boku wieża obłożone są saskim piaskowcem. Portal nosi formy renesansowe, nawiązując do okresu, w którym Hrádek był miastem luterańskim. Oszczędne wnętrze przykryte jest sklepieniem kolebkowym. Witraże pochodzą z nadwornej pracowni malarstwa na szkle króla saskiego „C. L. Türcke” w Żytawie, która miała niegdyś w mieście swój oddział. W ornamentalne tło wkomponowane są naturalnej wielkości postacie Marcina Lutra i Filipa Melanchtona.
Po wysiedleniu ludności niemieckiej kościół pokoju przekazano Czechosłowackiemu Kościołowi Husyckiemu, który korzysta ze świątyni do dziś. Historyczne wyposażenie pozostało w przeważającej części niezmienione. Zachowało się również okno z postacią Lutra.

Kostel Pokoje
Lutherova 496, 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel. 00420 / 723255696, hedvika.z@eurnet.cz

Chrám Pokoje

Chrám Pokoje Hrádek nad Nisou

Také v Hrádku nad Nisou (něm. Grottau), českém městě sousedícím s Žitavou, se v 16. století prosadilo luteránství. V důsledku protireformace po r. 1620 bylo evangelické obyvatelstvo přinuceno přijmout katolicismus. Teprve v 19. století se opět vytvořila – mj. díky migraci ze Saska – evangelická obec. Roku 1930 se hlásilo 17 procent obyvatelstva Hrádku k evangelické konfesi.
Evangelický Chrám pokoje, stojící v sousedství katolického farního kostela, byl postaven r. 1900/01 podle plánů Johannese Vollmera (1845–1920) a Heinricha Jassoye (1863–1939) z Berlína-Charlottenburgu. Kostelní loď a po straně stojící věž jsou obloženy saským pískovcem. Portál je zhotoven v (neo)renesančním stylu, a poukazuje tak na onu dobu, kdy byl Hrádek luteránským městem. Prostý interiér je zaklenut valenou klenbou. Okenní tabulky byly zhotoveny Královskou saskou dvorní malířskou dílnou C. L. Türckeho ze Žitavy, jež tehdy provozovala v Hrádku pobočku. Do ornamentálního zasklení byly zapuštěny obrazy Martina Luthera a Filipa Melanchthona v životní velikosti.
Po vyhnání Němců byl evangelický Chrám pokoje předán Československé církvi husitské, jež tento svatostánek dodnes užívá. Historické vybavení se z velké části dochovalo včetně Lutherova okna.

Kostel Pokoje
Lutherova 496, 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel. 00420 / 723255696, hedvika.z@eurnet.cz