Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung

Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung Haindorf

Die barocke Wallfahrtskirchen in Haindorf ist das größte Gotteshaus Nordböhmens. Die Wallfahrt entstand bereits im 14. Jahrhundert. Der Legende nach stellte ein armer Siebmacher 1311 an einer Linde ein gerade in Zittau erworbenes Bildnis der Muttergottes auf und betete zu ihr, seiner erkrankten Familie zu helfen. Da Frau und Kinder wieder gesund wurden, glaubte man an die Wunderkraft des Gnadenbildes. Am Gnadenort entstand eine gotische Kirche. 1558 wurde in Haindorf die Reformation eingeführt, womit die Marienverehrung endete.
Doch mit der Rekatholisierung Böhmens im 17. Jahrhundert wurde die Marienwallfahrt wiederbelebt. Franz Ferdinand Graf von Gallas (1635–1697), Besitzer der Herrschaft Friedland, holte die Franziskaner nach Haindorf, die ein Kloster errichteten und die Gnadenstätte zu einem monumentalen Denkmal der Gegenreformation ausbauten. Die zweitürmige Wallfahrtskirche entstand 1722 bis 1729 nach Entwürfen des Prager Architekten Marcantonio Canevalle (1652–1711). Eine 35 Meter hohe Hauptkuppel bedeckt das Kirchenschiff. Die Ausmalung stellt die Krönung Mariens zur Himmelskönigin dar. Der barocke Hochaltar enthält das Gnadenbild, zu dem auch heute noch Wallfahrten durchgeführt werden. Das ehemalige Franziskanerkloster dient heute als internationales Begegnungszentrum.

Kostel Navštívení Panny Marie
Klášterní 1, 463 62 Hejnice
Tel. 00420 / 482360211, mcdo@mcdo.cz, www.mcdo.cz

Kościół pielgrzymkowy pw. Nawiedzenia najświętszej marii panny

Kościół pielgrzymkowy pw. Nawiedzenia najświętszej marii panny Hejnice

Barokowy kościół pielgrzymkowy w Hejnicach (niem. Haindorf) jest największą świątynią północnych Czech. Tradycja pielgrzymkowa narodziła się tu już w XIV w. Według legendy, w 1311 r. pewien ubogi sitarz postawił przy lipie nabyty właśnie w Żytawie obraz Matki Boskiej i modlił się do niej o pomoc dla swojej chorej rodziny. Ponieważ jego żona i dziecko wyzdrowieli, rozpowszechniać zaczęła się wiara w cudowną siłę obrazu. W miejscu łaski powstał gotycki kościół. W 1558 r. do Hejnic wprowadzono reformację, w związku z czym kult maryjny zamarł.
Wraz z rekatolicyzacją Czech w XVII w. tradycja pielgrzymkowa odżyła. Hrabia Franz Ferdinand von Gallas (1635–97), właściciel dóbr frydlanckich, sprowadził do Hejnic franciszkanów, którzy wznieśli klasztor i rozbudowali ośrodek pielgrzymkowy do monumentalnego symbolu kontrreformacji. Dwuwieżowy kościół pielgrzymkowy powstał w latach 1722–29 według projektu praskiego architekta Marcantonio Canevalle (1652–1711). Nawę kościoła przykrywa kopuła o wysokości 35 m. Jej polichromia przedstawia koronację Marii na Królową Niebios. Barokowy ołtarz główny mieści cudowny obraz, który i dziś stanowi cel pielgrzymek. Dawny klasztor franciszkanów służy obecnie jako międzynarodowe centrum spotkań.

Kostel Navštívení Panny Marie
Klášterní 1, 463 62 Hejnice
Tel. 00420 / 482360211, mcdo@mcdo.cz, www.mcdo.cz

Poutní Kostel Navštívení Panny Marie

Poutní Kostel Navštívení Panny Marie Hejnice

Barokní poutní kostel v Hejnicích (něm. Haindorf) je největší sakrální stavbou severních Čech. Zdejší pouť vznikla již ve 14. století. Podle legendy postavil r. 1311 jeden chudý sítař a řešetář na jednu lípu obraz Panny Marie, který předtím získal v Žitavě, a modlil se k ní, aby pomohla jeho nemocné ženě a dětem. Protože se žena a děti se uzdravily, uvěřili lidé v zázračnou moc tohoto milostivého obrazu. Na místě zázraku vznikl gotický kostel. Roku 1558 byla v Hejnicích zavedena reformace, čímž skončil zdejší mariánský kult.
S rekatolizací Čech v 17. století však byla mariánská pouť obnovena. Hrabě František Ferdinand Gallas (1635–1697), majitel frýdlantského panství, povolal do Hejnic františkány, kteří zde zřídili klášter a přestavěli zázračné místo v monumentální pomník protireformace. Poutní kostel se dvěma věžemi vznikl v letech 1722–1729 podle návrhu pražského architekta Marcantonia Canevalleho (1652–1711). Hlavní kupole, vysoká 35 metrů, se klene nad kostelní lodí. Malby znázorňují korunování Panny Marie na královnu nebes. Barokní oltář obsahuje zázračný obraz, k němuž se dodnes pořádají poutě. Bývalý františkánský klášter dnes slouží jako místo setkávání (Mezinárodní centrum duchovní obnovy).

Kostel Navštívení Panny Marie
Klášterní 1, 463 62 Hejnice
Tel. 00420 / 482360211, mcdo@mcdo.cz, www.mcdo.cz