Kirchensaal

Kirchensaal Herrnhut

Der Kirchensaal in Herrnhut ist der Versammlungs- und Gottesdienstraum der Herrnhuter Brüdergemeine, einer christlichen Freikirche aus der Oberlausitz. Herrnhut wurde 1722 von evangelischen Glaubensflüchtlingen aus Mähren gegründet, denen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) Zuflucht gewährt hatte. Aus der frommen Gemeinschaft ging nach einem Erweckungserlebnis 1727 die Herrnhuter Brüderunität hervor, die sich in die Tradition der Böhmischen Brüder stellte und später als eigenständige, dem Luthertum verwandte Kirche anerkannt wurde. Indem die Herrnhuter auf allen Kontinenten Niederlassungen gründeten, entwickelte sich die Freikirche zu einer internationalen Gemeinschaft.
Der Große Kirchensaal der Brüdergemeine bildet den Mittelpunkt Herrnhuts. Das barocke Bauwerk wurde 1756/57 nach Plänen des am Dresdner Hof geschulten Siegmund August von Gersdorff erbaut. Mit seinem hohen Mansarddach und dem Dachreiter überragt es die Häuser der Ortes. Hinter den großen Bogenfenstern befindet sich ein lichter Saal. Anders als in einer lutherischen Kirche gibt es keinen Altar und keine Kanzel. In der Mitte steht vor einem Tisch der Stuhl des Liturgen. Die Brüder und Schwestern saßen früher getrennt voneinander auf schlichten Bänken.
Der Kirchensaal brannte am 9. Mai 1945 bis auf die Grundmauern nieder. Er wurde bis 1953 in vereinfachter Gestalt wiedererrichtet. Der Innenraum ist vollkommen schmucklos. Bänke und Wände sind weiß gestrichen, weil es nach Ansicht der Herrnhuter auf die Herzensfrömmigkeit ankommt und nicht auf äußerlichen Schmuck.

Kirchensaal
Zinzendorfplatz 1, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 30677, frank@ebu.de, www.ebu.de

Vogtshof

Der Vogtshof ist aus einem 1730 erbauten Wohnhaus hervorgegangen, das 1746 zu einer schlossartigen Dreiflügelanlage erweitert wurde. Ab 1756 war es Sitz der Vogtei, der Güterverwaltung des Grafen Zinzendorf. Seit 1913 beherbergt der Vogtshof die Unitätsdirektion, die Kirchenleitung der Herrnhuter Brüderunität im kontinentalen Europa. Im Sitzungssaal werden die „Herrnhuter Losungen“ zusammengestellt. Christen aus aller Welt lesen die in Herrnhut „ausgelosten“ Bibelworte.

Vogtshof
Zittauer Straße 20, 02747 Herrnhut

Besucherzentrum Herrnhuter Sterne

Besucherzentrum Herrnhuter Sterne

Die Herrnhuter Sterne sind die berühmteste „Erfindung“ der Brüdergemeine. Als Symbol des Sterns von Bethlehem verkünden die leuchtenden „Weihnachtsboten“ in der Adventszeit die christliche Botschaft. Erstmals wird von den mehrzackigen, von innen beleuchteten Adventssternen 1821 berichtet. Seit 1897 werden sie serienmäßig hergestellt. In der Schauwerkstatt kann man erleben, wie die berühmten Sterne entstehen, von denen jährlich über 250.000 Stück gefertigt werden.

Besucherzentrum mit Schauwerkstatt
Oderwitzer Straße 8, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 3640, info@herrnhuter-sterne.de

Wielka Sala Kościelna

Wielka Sala Kościelna Herrnhut

Sala kościelna w Herrnhut jest miejscem, w którym odbywają się spotkania i nabożeństwa Jednoty Braterskiej, niezależnego kościoła chrześcijańskiego, powstałego na Łużycach Górnych. Herrnhut zostało założone w 1722 r. przez ewangelickich uchodźców z Moraw, którym schronienia udzielił hrabia Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–60). Z tej głęboko religijnej społeczności powstała po objawieniu w r. 1727 tzw. Jednota Braterska, która kontynuowała tradycję braci czeskich i ostatecznie uznana została za samodzielny kościół bliski luteranizmowi. Ponieważ tzw. herrnhuci zakładali swoje wspólnoty na wszystkich kontynentach, kościół ten rozwinął się z czasem w międzynarodową wspólnotę wyznaniową.
Wielka Sala Kościelna Jednoty stanowi centralny punkt miejscowości. Barokowy gmach wybudowano w latach 1756–57 według planów wykształconego na dworze drezdeńskim Siegmunda Augusta von Gersdorffa. Wysoki dach mansardowy z sygnaturką góruje nad zabudową miasta. Za wielkimi, zwieńczonymi łukiem oknami, mieści się pełna światła sala. W przeciwieństwie do kościoła luterańskiego nie ma w niej ani ołtarza, ani ambony. Na środku, przed stołem, znajduje się krzesło liturgiczne. Bracia i siostry zasiadali niegdyś osobno na prostych ławkach. 9 maja 1945 r. budynek doszczętnie spłonął aż do fundamentów. Do 1953 r. trwała jego odbudowa w uproszonej formie. Wnętrze jest całkowicie pozbawione zdobień. Ławy i ściany są pomalowane na biało, ponieważ herrnhuci kładą nacisk na szczerą pobożność, unikając zewnętrznych ozdób.

Kirchensaal
Zinzendorfplatz 1, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 30677, frank@ebu.de, www.ebu.de

Dwór Wójta

Budynek został wzniesiony w 1730 r. i służył w pierwotnej postaci jako dom mieszkalny, który w r. 1746 rozbudowano do trójskrzydłowego założenia o charakterze pałacowym. Od 1756 r. był siedzibą wójtostwa, zarządzającego dobrami hrabiego von Zinzendorfa. Od r. 1913 Dwór jest siedzibą dyrekcji Jednoty, kierownictwa kościoła herrnhuckiego w Europie kontynentalnej. W sali posiedzeń układa się tzw. „hasła” herrnhuckie. Chrześcijanie z całego świata codziennie czytają słowa „wylosowane” tu z Biblii.

Vogtshof
Zittauer Straße 20, 02747 Herrnhut

Gwiazdy Morawskie

Gwiazdy Morawskie Herrnhut

Gwiazdy Morawskie to najsławniejszy „wynalazek” Jednoty. Przypominając gwiazdę betlejemską, ci świecący „bożonarodzeniowi posłańcy” obwieszczają w czasie adwentu Słowo Chrystusa. Pierwsze wzmianki dotyczące wieloramiennych, podświetlanych od wewnątrz gwiazd adwentowych pochodzą z r. 1821. Od r. 1897 produkuje się je seryjnie. W pokazowym warsztacie można zobaczyć, jak powstają te słynne przedmioty, których rocznie wytwarza się ponad 250.000 sztuk.

Besucherzentrum mit Schauwerkstatt
Oderwitzer Straße 8, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 3640, info@herrnhuter-sterne.de

Kostelní Sál

Kostelní Sál Ochranov

Kostelní sál v Ochranově je místem shromáždění a bohoslužeb ochranovské bratrské obce, hornolužické evangelikální církve. Ochranov byl založen r. 1722 moravskými evangelickými náboženskými uprchlíky, jimž poskytl útočiště hrabě Mikuláš Ludvík z Zinzendorfu (1700–1760). Ze zbožného společenství vzešla r. 1727 po prožitku náboženského probuzení ochranovská jednota bratrská, jež navázala na tradici české jednoty bratrské a která byla později uznána za samostatnou církev příbuznou luteránství. Tím, že ochranovští založili osady na všech kontinentech, vyvinula se jejich evangelikální církev v internacionální společenství.
Velký kostelní sál bratrské obce tvoří duchovní centrum Ochranova. Barokní stavba byla postavena r. 1756/57 podle plánů Siegmunda Augusta z Gersdorffu, vyškoleného na drážďanském dvoře. Se svojí vysokou mansardovou střechou a střešní vížkou převyšuje domy v obci. Za vysokými obloukovými okny se nachází tento prosvětlený sál. Na rozdíl od luteránských kostelů se zde nenachází oltář nebo kazatelna. Ve středu stojí před stolem liturgova lavice. Bratři a sestry seděli dříve odděleně na prostých lavicích.
Kostelní sál vyhořel do základů 9. května 1945. Do r. 1953 byl obnoven ve zjednodušené podobě. Interiér je bez jakýchkoliv ozdob. Lavice a stěny jsou natřeny na bílo, protože podle ochranovských je důležitá zbožnost srdce a ne vnější ozdoby.

Kirchensaal
Zinzendorfplatz 1, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 30677, frank@ebu.de, www.ebu.de

Fojtský Dvůr

Fojtský dvůr (Vogtshof) vznikl z obytného domu, postaveného kolem r. 1730, přestavěného r. 1746 do formy „zámecké“ trojkřídlé dispozice. Od r. 1756 byl sídlem fojtství, správy statků hraběte z Zinzendorfu. Od r. 1913 ve Fojtském dvoře sídlí vedení ochranovské jednoty bratrské v kontinentální Evropě. V zasedacím sále jsou shrnuty „ochranovské biblické citáty“ (Herrnhuter Losungen). Křesťané z celého světa čtou denně v Ochranově „vylosované“ biblické citáty.

Vogtshof
Zittauer Straße 20, 02747 Herrnhut

Návštěvnické Centrum Ochranovské Hvězdy

Návštěvnické Centrum Ochranovské Hvězdy Ochranov

Tzv. Ochranovské hvězdy (Herrnhuter Sterne) jsou nejslavnějším „vynálezem“ bratrské obce. Jako symbol Betlémské hvězdy zvěstují tito zářící „vánoční poslové“ v čase adventu křesťanské poselství. První zmínky o zvnitřku osvětlených adventních hvězdách s mnoha cípy pocházejí z r. 1821. Od r. 1897 byly sériově vyráběny. V dílně, kterou mohou návštěvníci navštívit, lze vidět, jak vznikají tyto slavné hvězdy, jichž se ročně vyrobí přes 250 000 kusů.

Besucherzentrum mit Schauwerkstatt
Oderwitzer Straße 8, 02747 Herrnhut
Tel. 035873 / 3640, info@herrnhuter-sterne.de