Kirche der böhmischen Brüder

Kirche der böhmischen Brüder Jungbunzlau

Jungbunzlau war im 16. und 17. Jahrhundert das Zentrum der Böhmischen Brüder, einer evangelischen Glaubensgemeinschaft, die sich von den Utraquisten getrennt hatte. Die Bischöfe der Brüdergemeinde residierten in Jungbunzlau, das damals als „Rom“ der Glaubensgemeinschaft galt. Die Kirche ist ein einzigartiges Denkmal evangelischer Glaubenstradition in Böhmen.
Das Gotteshaus der Brüdergemeinde wurde 1544 bis 1554 von dem italienischen Baumeister Matteo Borgorelli (um 1510–1572) im Baustil der Renaissance errichtet. Nur die Maßwerkfenster erinnern an die gotische Bautradition. Die Brüder versammelten sich in einem schlichten, schmucklosen Innenraum. Das Mittelschiff ist von Seitenschiffen mit Emporen umgeben. Auf Bilder wurde verzichtet; die Ausrichtung auf das Wort Gottes betonen die Bibelzitate in tschechischer Sprache im Altarraum. Die Wappen bezeugen, dass sich unter den Böhmischen Brüdern auch einflussreiche Adlige befanden.
Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 wurde die Brüdergemeinde verboten. Wer nicht zum katholischen Glauben übertreten wollte, musste das Land verlassen. Zahlreiche Brüder wanderten nach Sachsen aus. Ihre Kirche wurde 1624 der katholischen Pfarrei übergeben und dem heiligen Wenzel geweiht. Infolge der Reformen Kaiser Josephs II. wurde sie 1787 in ein Lager der Militärverwaltung umgewandelt. 1899 übernahm die Stadt Jungbunzlau das frühere Gotteshaus. Nach der Wiederherstellung des Zustands des 16. Jahrhunderts wurde hier das Stadtmuseum eingerichtet. Seit 1982 wird die Kirche der Böhmischen Brüder als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt.

Sbor českých bratří
Českobratrské náměstí 123, 293 01 Mladá Boleslav
Tel. 00420 / 326109406, www.kulturamb.eu/sbor-ceskych-bratri

Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt

Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt Jungbunzlau

Die katholische Pfarrkirche Jungbunzlaus wurde im 15. und 16 Jahrhundert erbaut. Damals war sie die Hauptkirche der Utraquisten, einer hussitischen Glaubensbewegung, die sich von der römischen Kirche gelöst hatte. Die „Kelchner“ spendeten das Abendmahl in beiderlei Gestalt. Daher enthält das Maßwerkfenster links vom Kircheneingang als Symbol ihrer Glaubenslehre einen steinernern Kelch. Infolge der Gegenreformation wurde die Kirche rekatholisiert und zu Beginn des 18. Jahrhunderts im barocken Stil umgebaut.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komenského náměstí, 293 01 Mladá Boleslav

Druckerei der böhmischen Brüder

Druckerei der böhmischen Brüder Jungbunzlau

Die Anhöhe am linken Ufer der Iser ist nach dem biblischen Berg Karmel im Heiligen Land benannt. Aus einem in den Hussitenkriegen aufgelösten Kloster ging eine bedeutende Schule der Böhmischen Brüder hervor, bevor infolge der Gegenreformation wieder ein Kloster entstand. Heute befindet sich hier das Bildungszentrum einer privaten Hochschule. Das gegenüberliegende Haus aus dem 16. Jahrhundert war früher die Druckerei der Brüdergemeinde. Hier wurden Bibeln, evangelische Gesangbücher und theologische Schriften gedruckt.

Tiskárna jednoty bratrské
Na Karmeli 66, 293 01 Mladá Boleslav 43

Kościół Braci Czeskich

Kościół Braci Czeskich Mladá Boleslav

Mladá Boleslav (niem. Jungbunzlau) była w XVI i XVII w. ośrodkiem braci czeskich, jednej z protestanckich grup religijnych, która oddzieliła się od utrakwistów. W Mladej Boleslavi rezydowali biskupi wspólnoty, a miasto pełniło wówczas swoistą rolę „Rzymu” tej grupy religijnej. Świątynia jest unikalnym zabytkiem tradycji czeskiego protestantyzmu.
Kościół wzniesiony został w latach 1544–54 przez włoskiego budowniczego Matteo Borgorelliego (ok. 1510–72) w stylu renesansowym. Jedynie maswerkowe okna przypominają jeszcze o gotyckich tradycjach budowlanych. Bracia zbierali się w prostym, pozbawionym ozdób wnętrzu. Środkowej nawie towarzyszą boczne, wyposażone w empory. Zrezygnowano z przedstawień figuratywnych; skupienie na Słowie Bożym podkreślają cytaty z Biblii w języku czeskim, umieszczone wokół ołtarza. Herby wskazują na fakt obecności wśród braci wpływowych rodów szlacheckich.
Po bitwie pod Białą Górą w 1620 r. działalność braci czeskich została zakazana. Ci, którzy nie chcieli przyjąć katolicyzmu, zostali zmuszeni do emigracji. Wielu z nich udało się do Saksonii. Świątynia została w 1624 r. przekazana parafii katolickiej i poświęcona św. Wacławowi. W wyniku reform cesarza Józefa II w 1787 r. przekształcono ją w magazyn wojskowy. W r. 1899 dawny kościół przejęło miasto Mladá Boleslav. Po przywróceniu wnętrza do XVI-wiecznego stanu urządzono tu muzeum miejskie. Od 1982 r. kościół braci czeskich pełni funkcję ośrodka kultury.

Sbor českých bratří
Českobratrské náměstí 123, 293 01 Mladá Boleslav
Tel. 00420 / 326109406, www.kulturamb.eu/sbor-ceskych-bratri

Kościół katolicki pw. Wniebowstąpienia marii panny

Kościół katolicki pw. Wniebowstąpienia marii panny Mladá Boleslav

Główna katolicka świątynia miasta zbudowana została w XV i XVI w. Służyła wtedy jako kościół utrakwistom, jednemu z husyckich ruchów religijnych, który oddzielił się od Rzymu. Nazywani także „kielichowcami”, udzielali oni komunii pod dwiema postaciami. Nie przypadkiem maswerk w oknie po lewej stronie wejścia do kościoła zawiera kamienny kielich jako symbol wiary. W trakcie kontrreformacji świątynia uległa rekatolicyzacji i na początku XVIII w. przebudowano ją w stylu barokowym.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komenského náměstí, 293 01 Mladá Boleslav

Drukarnia Braci Czeskich

Drukarnia Braci Czeskich Mladá Boleslav

Wzgórze na lewym brzegu Izery zaczerpnęło swą nazwę od biblijnej Góry Karmel w Ziemi Świętej. Z rozwiązanego w czasie wojen husyckich klasztoru wykształciła się ceniona szkoła braci czeskich, którą w okresie kontrreformacji ponownie przekształcono w klasztor. Dziś działa tu prywatna szkoła wyższa. Położony naprzeciw dom mieścił w XVI w. drukarnię braci. Powstawały w niej Biblie, śpiewniki i pisma teologiczne.

Tiskárna jednoty bratrské
Na Karmeli 66, 293 01 Mladá Boleslav 43

Bývalý Sbor Českých Bratří

Bývalý Sbor Českých Bratří Mladá Boleslav

Mladá Boleslav (něm. Jungbunzlau) byla v 16. a 17. století centrem jednoty bratrské, evangelické církve, jež se oddělila od husitů/utrakvistů. Biskupové jednoty sídlili v Mladé Boleslavi, jež byla tehdy považována za „Řím“ této církve. Bývalý sbor je jedinečnou památkou českých evangelických tradic.
Bývalý sbor jednoty byl postaven v letech 1544–1554 italským stavitelem Matteem Borgorellim (cca 1510–1572) v renesančním stylu. Jen okenní kružby upomínají na gotické tradice. Bratři se shromažďovali v prostém kostelním prostoru bez výzdoby. Prostřední loď je obklopena bočními loděmi s emporami. Obrazy se ve sborovém kostele nenacházely. Důraz kladený na slovo Boží podtrhovaly biblické citáty v češtině v oltářním prostoru. Znázornění erbů dokazují, že se mezi bratry nacházeli i vlivní šlechtici.
Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 byla bratrská obec zakázána. Kdo nepřestoupil ke katolicismu, musel opustit zemi. Mnozí bratři odešli do Saska. Jejich sbor byl r. 1624 předán katolické církvi a zasvěcen sv. Václavu. V důsledku josefínských reforem byl sbor r. 1787 přeměněn na vojenský sklad. Město Mladá Boleslav převzalo někdejší sbor r. 1899. Po jeho obnovení do původního stavu z 16. století zde bylo zřízeno městské muzeum. Od r. 1982 slouží bývalý sbor jako kulturní centrum a místo výstav.

Sbor českých bratří
Českobratrské náměstí 123, 293 01 Mladá Boleslav
Tel. 00420 / 326109406, www.kulturamb.eu/sbor-ceskych-bratri

Katolický Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Katolický Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mladá Boleslav

Mladoboleslavský katolický farní kostel byl postaven v 15. a 16. století jako farní kostel utrakvistů, husitského náboženského hnutí oddělivšího se od římské církve. Kališníci přijímali svátost oltářní pod obojí způsobou (chléb i víno). Proto se nachází na okně s kružbou vlevo od vstupu do kostela jejich věroučný symbol, kamenný kalich. V důsledku protireformace byl kostel rekatolizován a počátkem 18. století přestavěn v barokním slohu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komenského náměstí, 293 01 Mladá Boleslav

Bývalá Tiskárna Jednoty Bratrské

Bývalá Tiskárna Jednoty Bratrské Mladá Boleslav

Návrší na levém břehu Jizery bylo pojmenováno po biblické hoře Karmel ve Svaté zemi. Na místě kláštera, zaniklého v husitských válkách, vznikla významná škola jednoty bratrské, nahrazená po bitvě na Bílé hoře opět klášterem. Dnes se zde nachází soukromá střední škola (č. p. 77). Protilehlý dům z 16. století byl někdejší tiskárnou jednoty bratrské, kde se tiskly bible, evangelické zpěvníky a teologické spisy.

Tiskárna jednoty bratrské
Na Karmeli 66, 293 01 Mladá Boleslav 43