St. Annenkirche

St. Annenkirche Kamenz

1493 erhielt auch Kamenz ein Franziskanerkloster. Lange Zeit hatte sich die Stadt gegen die landesherrliche Stiftung durch König Wladislaw II. von Böhmen (1456–1516) und seinen Landvogt Sigmund von Wartenberg gesträubt. Die ersten Mönche kamen aus Bechin in Südböhmen. 1512 erhielt der Konvent Reliquien der heiligen Anna. Die spätgotische dreischiffige Hallenkirche unterstand ihrem Schutz.
Die Franziskaner widersetzten sich der Reformation, die in Kamenz erst spät zum Durchbruch kam. Während sich der Rat 1536 größtenteils zum lutherischen Glauben bekannte, blieb das Franziskanerkloster eine Bastion des alten Glaubens. Als 1565 der letzte Mönch das Kloster verließ, fielen Kirche und Kloster an die Stadt Kamenz, die sich verpflichtete, Altäre, Heiligenbilder, Messgewänder und Kelche nicht zu veräußern, sondern für den Gottesdienst aufzubewahren. Während die Klostergebäude seit 1570 von der städtischen Lateinschule genutzt wurden, diente die St. Annenkirche seit der Reformation als „Wendische Kirche“. Hier traf sich die sorbische evangelische Bevölkerung des Umlands zu Gottesdiensten.
2011 wurde in der St. Annenkirche ein Sakralmuseum eröffnet, in dem neben weiterer kirchlicher Kunst fünf spätgotische Schnitzaltäre präsentiert werden. Die zwischen 1512 und 1520 geschaffenen Altäre sind wertvolle Zeugnisse der Frömmigkeit am Vorabend der Reformation.

Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen
Schulplatz 5, 01917 Kamenz
Tel. 03578 / 379205, kontakt@lessingmuseum.de

Marienkirche

Marienkirche Kamenz

Die hoch über dem Herrental gelegene Kirche St. Marien ist die Hauptkirche der Stadt Kamenz. Kaplan Johann Ludwig hielt hier zu Ostern 1527 die erste evangelische Predigt. Aber das Kloster St. Marienstern als Patronatsherr widersetzte sich der Einführung der Reformation. Erst nach langen Auseinandersetzungen konnte der Rat evangelische Prediger berufen. Johann Gottfried Lessing (1693–1770), der Vater des Dichters Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), war im 18. Jahrhundert der Hauptpfarrer der Kamenzer Kirchgemeinde. In der Chorvorhalle befinden sich die barocken Grabmäler der Eltern und Großeltern des Dichters der Aufklärung.

Hauptkirche St. Marien
Kirchstraße, 01917 Kamenz

Andreasbrunnen

Andreasbrunnen Kamenz

Der Andreasbrunnen an der Südseite des Marktes wurde 1570 von Bürgermeister Andreas Günther gestiftet, der wie sein Vater Gregor Günther, dem letzten katholischen Pfarrer, am alten Glauben festhielt. Über dem zwei Meter breiten runden Brunnentrog erhebt sich ein von drei Säulen getragener Baldachin. Die drei Säulen stehen für die Dreifaltigkeit. Den Gesimsstein zieren Wappenreliefs mit dem Reichsadler, dem böhmischen Löwen und das Kamenzer Stadtwappen, was sich auf die Verbindung zur Landesherrschaft der katholischen Habsburger bezieht.

Andreasbrunnen
Markt, 01917 Kamenz

Kościół Św. Anny

Kościół Św. Anny Kamjenc

W 1493 r. powstał w Kamenz klasztor franciszkanów. Przez długi czas miasto sprzeciwiało się tej fundacji, nadanej przez króla Czech Władysława II Jagiellończyka (1456–1516) oraz jego landwójta Zygmunta z Wartenbergu. Pierwsi mnisi pochodzili z miasta Bechyně w południowych Czechach. W 1512 roku klasztor otrzymał relikwie św. Anny. Opiekował się także późnogotyckim, trójnawowym kościołem halowym.
Franciszkanie przeciwstawiali się reformacji, która w Kamenz późno zdobyła popularność. W 1536 r. rada miasta opowiedziała się w większości za luteranizmem, ale klasztor pozostał bastionem starej wiary. Kiedy jednak w 1565 r. ostatni mnich opuścił gmach, całe założenie wraz ze świątynią przeszło na własność miasta, które zobowiązało się pozostawić na miejscu do dalszego użytku ołtarze, obrazy świętych, szaty liturgiczne i kielichy. O ile budynki klasztorne zostały zaadaptowane w 1570 r. na miejską szkołę łacińską, to świątynia św. Anny służyła od czasów reformacji jako „kościół wendyjski” (czyli słowiański) – tutaj spotykała się na nabożeństwa ewangelicka ludność serbołużycka z okolicznych wsi.
W 2011 r. w kościele św. Anny zostało otwarte muzeum, w którym wśród wielu dzieł sztuki sakralnej można podziwiać pięć rzeźbionych, późnogotyckich ołtarzy. Powstałe w latach 1512–20 dzieła stanowią cenne zabytki sztuki chrześcijańskiej na progu reformacji.

Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen
Schulplatz 5, 01917 Kamenz
Tel. 03578 / 379205, kontakt@lessingmuseum.de

Kościół Marii Panny

Kościół Marii Panny Kamjenc

Wysoko nad doliną Herrental wznosi się kościół Marii Panny, główna świątynia Kamenz. W Wielkanoc 1527 r. odbyło się tu pierwsze kazanie protestanckie, wygłoszone przez kapelana Johanna Ludwiga. Klasztor St. Marienstern, opiekun świątyni, sprzeciwił się jednak wprowadzeniu reformacji. Dopiero po długich sporach rada miejska mogła powołać tu ewangelickiego kaznodzieję. W XVIII w. proboszczem parafii był Johann Gottfried Lessing (1693–1770), ojciec wielkiego poety doby oświecenia, Gottholda Ephraima Lessinga (1729–81). W kościelnej kruchcie znajdują się barokowe nagrobki rodziców i dziadków twórcy.

Hauptkirche St. Marien
Kirchstraße, 01917 Kamenz

Studnia Andrzeja

Studnia Andrzeja Kamjenc

Usytuowana w południowej części rynku studnia została ufundowana w 1570 r. przez burmistrza Andreasa (Andrzeja) Günthera, który wzorem ojca, Gregora, ostatniego katolickiego proboszcza miasta, pozostał przy katolicyzmie. Nad szeroką na dwa metry, okrągłą misą studni unosi się trójkątny baldachim oparty na trzech kolumnach, symbolizujących Trójcę Świętą. Zdobiące baldachim płaskorzeźby przedstawiają orła cesarskiego, czeskiego lwa oraz herb Kamenz, nawiązując do zwierzchności sprawowanej nad miastem przez katolickich Habsburgów.

Andreasbrunnen
Markt, 01917 Kamenz

Kostel Sv. Anny

Kostel Sv. Anny Kamjenc

Roku 1493 byl založen františkánský klášter také v Kamenci. Město se dlouhou dobu bránilo této fundaci krále Vladislava II. Jagellonského (1456–1516) a jeho zemského fojta Zikmunda z Vartenberka. První mniši přišli z jihočeské Bechyně. Roku 1512 získal konvent relikvie sv. Anny, jíž byl zasvěcen pozdně gotický trojlodní halový klášterní kostel.
Františkáni se bránili reformaci, jež se v Kamenci prosadila až pozdě. Zatímco se městská rada ve své většině přihlásila r. 1536 k reformaci, zůstal františkánský klášter baštou staré víry. Když r. 1565 opouštěl klášter poslední mnich, připadl kostel a klášter městu Kamenec, jež se zavázalo neprodávat oltáře, obrazy svatých, mešní roucha a kalichy, nýbrž je uchovat pro bohoslužbu. Klášterní budova byla od r. 1570 v užívání městské latinské školy a kostel sv. Anny sloužil od reformace jako „srbský kostel“, místo evangelických bohoslužeb pro Lužické Srby z okolí města.
Roku 2011 bylo v kostele sv. Anny otevřeno „Sakrální muzeum“, v němž je vystaveno vedle dalšího církevního umění i pět pozdně gotických vyřezávaných oltářů. Tyto oltáře, zhotovené mezi lety 1512–1520, jsou cennými doklady zbožnosti v předvečer reformace.

Klosterkirche und Sakralmuseum St. Annen
Schulplatz 5, 01917 Kamenz
Tel. 03578 / 379205, kontakt@lessingmuseum.de

Kostel Panny Marie

Kostel Panny Marie Kamjenc

Kostel Panny Marie (Marienkirche) ležící vysoko nad údolím Herrental je farním kostelem města Kamence. O Velikonocích r. 1527 zde poprvé kázal v luteránském duchu kaplan Johann Ludwig. Avšak klášter St. Marienstern se jakožto patronátní pán bránil zavedení reformace. Městská rada mohla povolat evangelické kazatele až po dlouhých sporech. Johann Gottfried Lessing (1693–1770), otec osvíceneckého básníka Gottholda Ephraima Lessinga (1729–1781), byl v 18. století hlavním farářem kamenecké evangelické obce. V hale před chórem se nachází barokní náhrobky rodičů a prarodičů tohoto osvícence.

Hauptkirche St. Marien
Kirchstraße, 01917 Kamenz

Ondřejova kašna

Ondřejova kašna Kamjenc

Ondřejova kašna (Andreasbrunnen) na jižní straně náměstí (Markt) byla založena purkmistrem Ondřejem Güntherem, který setrval stejně jako jeho otec a poslední katolický farář Řehoř Günther u katolicismu. Nad korytem kašny, širokým dva metry, se zvedá baldachýn, nesený třemi sloupy. Tyto tři sloupy představují sv. Trojici. Římsu zdobí erbovní reliéfy s říšským orlem, českým lvem a erbem města Kamence, jež se vztahují k zeměpánovi, katolickým Habsburkům.

Andreasbrunnen
Markt, 01917 Kamenz