Grenzkirche

Grenzkirche Kriegheide

Die katholische Pfarrkirche St. Hyacinth in Kriegheide ist eine ehemalige evangelische Grenzkirche. Während die Ausstattung vieler evangelischer Kirchen Schlesiens nach 1945 zerstört wurde, ist in Kriegheide die Einrichtung und Ausmalung erhalten geblieben. Das Gotteshaus wurde 1656 errichtet, nachdem die kaiserlichen Behörden sämtliche evangelische Kirchen in den Fürstentümern Glogau und Jauer rekatholisiert hatten. Die evangelischen Christen wollten ihren Glauben ausüben und zogen daher über die Grenze in das evangelische Fürstentum Liegnitz. Wolf Alexander von Stosch, Besitzer des Ritterguts Klein Kotzenau (Chocianów), stiftete in Kriegheide eine Fachwerkkkirche. Die Grenzkirche versorgte 67 Ortschaften.
Der Kirchenraum besitzt eine bemalte Holzdecke. In der Raummitte steht eine Holzsäule in Gestalt einer Palme. Hinter den ausgesägten Palmblättern verbirgt sich eine Schallöffnung zum Dachboden. Wenn die Plätze im Kirchenschiff und auf den Emporen nicht ausreichten, setzten sich die Gottesdienstbesucher auf Bänke im Kirchendach. Die Sakristeitür zeigt Christus und die beiden Emmausjünger vor den evangelischen Kirchen in Kriegheide und Jauer. Sie sind dargestellt wie reisende Pilger des 17. Jahrhunderts, die sich auf „Kirchenfahrt“ begeben.

Kościół św. Jacka
Pogorzeliska 21, 59-140 Chocianów
Tel. 0048 / 768171232, www.salezjanie.pl/pogorzeliska

Kościół Graniczny

Kościół Graniczny Pogorzeliska

Katolicki kościół farny św. Jacka w Pogorzeliskach (niem. Kriegheide) jest dawnym ewangelickim kościołem granicznym. Wyposażenie wielu ewangelickich kościołów na Śląsku uległo zniszczeniu po r. 1945, jednak wystrój świątyni w Pogorzeliskach wraz z dekoracją malarską przetrwał do dziś. Świątynię wybudowano w r. 1656, po tym, jak cesarska administracja poddała rekatolicyzacji wszystkie kościoły protestanckie w księstwach głogowskim i jaworskim. Ewangelicy nie rezygnowali jednak ze swojej wiary i podejmowali podróże do świątyń protestanckiego księstwa legnickiego. Wolf Alexander von Stosch, właściciel majątku w Chocianowie, ufundował w Pogorzeliskach szachulcowy kościół graniczny. Korzystali z niego mieszkańcy aż 67 miejscowości.
Wnętrze świątyni zdobi polichromowany, drewniany sufit. Podpiera go w środku drewniana kolumna w kształcie palmy. Za rzeźbionymi liśćmi palmowymi kryje się otwór akustyczny wychodzący na poddasze. Gdy w nawie i na emporach brakowało już miejsca, wierni zasiadali w ławkach na poddaszu kościoła. Na drzwiach do zakrystii przedstawiony został Chrystus i dwaj uczniowie z Emaus na tle ewangelickich kościołów w Pogorzeliskach i Jaworze. Postacie wyobrażone są jako XVII-wieczni pielgrzymi, zmuszeni do dalekich wędrówek na nabożeństwa.

Kościół św. Jacka
Pogorzeliska 21, 59-140 Chocianów
Tel. 0048 / 768171232, www.salezjanie.pl/pogorzeliska

Hraniční Kostel

Hraniční Kostel Pogorzeliska

Dnešní katolický kostel sv. Hyacinta v Pogorzeliskách (něm. Kriegheide) je bývalým evangelickým tzv. hraničním kostelem. Zatímco bylo vybavení většiny evangelických kostelů v Slezsku zničeno po r. 1945, zůstala v Pogorzeliskách zachována výbava i výmalba. Kostel byl postaven r. 1656 poté, co císařské úřady rekatolizovaly všechny evangelické kostely v Hlohovsku a Javorsku. Evangelíci proto odcházeli k bohoslužbám za hranice do evangelického Lehnického knížectví. Wolf Alexander ze Stosche, majitel panství Chocianów (něm. Klein Kotzenau), nechal proto v Pogorzeliskách postavit hrázděný kostel starající se o 67 evangelických lokalit.
V interiéru kostela se nachází malovaný dřevěný strop. Uprostřed kostela stojí dřevěný sloup ve tvaru palmy. Za vyřezanými palmovými listy se skrývá otvor na půdu. Věřící se totiž, pokud nepostačovala místa v lodi kostela a na emporách, usazovali na lavicích na kostelní půdě. Na dveřích do sakristie je znázorněn Kristus s oběma učedníky z Emauz před evangelickými kostely v Pogorzeliskách a Javoru. Jsou zobrazeni jako poutníci 17. století, kteří se vydali na cestu do (hraničního) kostela.

Kościół św. Jacka
Pogorzeliska 21, 59-140 Chocianów
Tel. 0048 / 768171232, www.salezjanie.pl/pogorzeliska