Frauenkirche

Frauenkirche Lauban

Lauban war eine der Sechsstädte der Oberlausitz. Am Ostersonntag 1525 bekannte sich Pfarrer Georg Hew öffentlich zur neuen Lehre, indem er in deutscher Sprache gegen die Irrtümer und Missbräuche der katholischen Kirche predigte. Damit setzte sich auch in Lauban die Reformation durch. Nur das Kloster der Magdalenerinnen blieb beim katholischen Glauben.
Die vor der Stadtmauer gelegene Frauenkirche wurde 1452 bis 1455 errichtet. Als Mitte des 17. Jahrhunderts im Fürstentum Jauer die Gegenreformation durchgeführt wurde, waren davon auch die schlesischen Nachbarorte Laubans betroffen. 1654 wurde die Frauenkirche den evangelischen Christen aus Berthelsdorf (Uniegoszcz), Thiemendorf (Radostów) und Klein Neundorf (Wolbromów) als Predigtkirche übergeben. In den Jahren der Glaubensverfolgung zogen sie jeden Sonntag über die Landesgrenze zu ihrer Zufluchtskirche. Bis 1945 blieb die Laubaner Frauenkirche die Pfarrkirche dieser Dörfer. Die Saalkirche des 15. Jahrhunderts wurde 1887/88 im neugotischen Stil ungebaut.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gotteshaus der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen übergeben. Damit gehört die Frauenkirche zu den wenigen Grenz- und Zufluchtskirchen, in denen noch heute lutherische Gottesdienste gefeiert werden.

Kościół ewangelicki Maryi Panny w Lubaniu
al. Kombatantów 1, 59-800 Lubań
Tel.: 0048 / 757210511, www.luban-luteranie.pl

Dreifaltigkeitskirche

Dreifaltigkeitskirche Lauban

Eine der vier geistlichen Einrichtungen, die den Oberlausitzer Ständen angehörten, war das Kloster der Magdalenerinnen in Lauban. Da die Nonnen über den Glauben ihrer Untertanen bestimmen durften, blieben die Oberlausitzer Dörfer, die dem Kloster gehörten, beim katholischen Glauben. 1845 wurde in Lauban wieder eine katholische Pfarrei begründet, die die Klosterkapelle St. Anna nutzte. 1857 bis 1861 ersetzte man diese Kapelle durch eine neugotische Backsteinkirche. Die nach Plänen des Münchner Architekten Johann Evangelist Marggraff (1830-1917) gebaute Kirche wurde „zur heiligen Dreifaltigkeit“ geweiht. Nach der Zerstörung von Kirche und Magdalenerinnen-Kloster im Zweiten Weltkrieg wurde nur die Kirche von 1957 bis 1961 wieder aufgebaut. Heute ist das Gotteshaus die katholische Pfarrkirche Laubans.

Kościół Świętej Trójcy
ul. Szymanowskiego 1, 59-800 Lubań

Kościół Marii Panny

Kościół Marii Panny Lubań

Lubań (niem. Lauban) był członkiem górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. W Niedzielę Wielkanocną 1525 r. proboszcz Jerzy Hew publicznie opowiedział się za nową nauką, wygłaszając w języku niemieckim kazanie, w którym krytykował błędy i nadużycia kościoła katolickiego. Tym samym wprowadzona została w Lubaniu reformacja. Jedynie klasztor magdalenek pozostał przy wierze katolickiej.
Położony poza murami miasta kościół Marii Panny wybudowano w latach 1452–55. Kontrreformacja, rozpoczęta w księstwie jaworskim w połowie XVII w., objęła także śląskie miejscowości położone nieopodal Lubania. W r. 1654 świątynię przekazano więc do dyspozycji protestantów z Uniegoszcza, Radostowa i Wolbromowa. W okresie prześladowań religijnych w każdą niedzielę przekraczali oni granicę w drodze do swojego kościoła ucieczkowego. Do 1945 r. lubańska świątynia pozostała kościołem farnym tych miejscowości. XV- -wieczny kościół salowy przebudowano w latach 1887–88 w stylu neogotyckim.
Po II wojnie światowej świątynię przekazano polskiemu kościołowi ewangelicko-augsburskiemu. Tym samym kościół Marii Panny pozostał jednym z niewielu kościołów granicznych i ucieczkowych, w których do dziś odprawia się nabożeństwa luterańskie.

Kościół ewangelicki Maryi Panny w Lubaniu
al. Kombatantów 1, 59-800 Lubań
Tel.: 0048 / 757210511, www.luban-luteranie.pl

Kościół Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy Lubań

Jedną z czterech instytucji sakralnych, wchodzących w skład stanów górnołużyckich, był klasztor magdalenek w Lubaniu. Ponieważ zakonnice mogły decydować o wierze swoich poddanych, te wsie Łużyc Górnych, które należały do klasztoru, pozostały przy wierze katolickiej. W r. 1845 w Lubaniu ponownie utworzono parafię katolicką, która wykorzystywała kaplicę klasztorną św. Anny. W latach 1857–61 kaplicę tę zastąpiono neogotyckim kościołem z czerwonej cegły. Wybudowany według planów monachijskiego architekta Johanna Evangelisty Marggraffa (1830–1917) gmach otrzymał wezwanie Trójcy Świętej. Po zniszczeniu kościoła i klasztoru podczas II wojny światowej, odbudowy doczekał się w latach 1957–61 jedynie kościół. Dziś świątynia jest katolickim kościołem farnym miasta.

Kościół Świętej Trójcy
ul. Szymanowskiego 1, 59-800 Lubań

Kostel Panny Marie

Kostel Panny Marie Lubáň

Lubáň (něm. Lauban) byla jedním z měst hornolužického Šestiměstí. O Velikonoční neděli r. 1525 se tamější farář Jiří Hew veřejně přihlásil k nové víře tím, že německy kázal proti omylům katolické církve. Reformace se tak prosadila i v Lubáni. Jen klášter magdalenitek zůstal u katolické víry.
Kostel Panny Marie (Frauenkirche), ležící před městskými hradbami, byl postaven v letech 1452–1455. Když bylo v polovině 17. století rekatolizováno slezské Javorské knížectví, byla tím postižena i slezská místa sousedící s Lubání. Roku 1654 byl proto kostel Panny Marie předán evangelíkům ze slezského Uniegoszcze (něm. Berthelsdorf), Radostówa (Thiemendorf) a Wolbromówa (Klein Neundorf), kteří tak v dobách náboženské perzekuce každou neděli navštěvovali přechodem přes zemské hranice tento svatostánek jako svůj útočištní kostel. Do r. 1945 zůstal lubáňský kostel Panny Marie farním kostelem těchto vsí. Roku 1887/88 byl tento sálový kostel z 15. století neogoticky přestavěn.
Po druhé světové válce převzala tento kostel Evangelicko-Augšpurská církev v Polsku. Kostel Panny Marie tak patří k několika málo tzv. hraničním a útočištním kostelům, kde se i dnes slouží luteránské bohoslužby.

Kościół ewangelicki Maryi Panny w Lubaniu
al. Kombatantów 1, 59-800 Lubań
Tel.: 0048 / 757210511, www.luban-luteranie.pl

Kostel sv. Trojice

Kostel sv. Trojice Lubáň

Klášter magdalenitek v Lubáni byl jednou ze čtyř duchovních institucí, jež náležely k hornolužickým stavům. Jelikož jeptišky rozhodovaly o víře svých poddaných, zůstaly hornolužické vsi tohoto kláštera u katolické konfese. Roku 1845 byla v Lubáni znovu založena katolická farnost užívající klášterní kapli sv. Anny, která byla nahrazena v letech 1857–1861 neogotickým cihlovým kostelem. Kostel, postavený podle plánů mnichovského architekta Johanna Evangelisty Marggraffa (1830–1917), byl zasvěcen sv. Trojici. Po zničení kostela a kláštera magdalenitek za druhé světové války byl v letech 1957–1961 znovu postaven jen kostel, který dnes slouží jako katolický farní kostel města Lubáně.

Kościół Świętej Trójcy
ul. Szymanowskiego 1, 59-800 Lubań