Piasten-Mausoleum

Piasten-Mausoleum Liegnitz

Die Piasten waren die älteste Herrscherdynastie Polens und Schlesiens. Die schlesischen Piasten, die sich im 13. Jahrhundert den Königen von Böhmen unterstellt hatten, bekannten sich früh zu Martin Luther. Herzog Friedrich II. von Liegnitz und Brieg (1480–1547) half der Reformation seit 1523/24 in seinem Herrschaftsgebiet zum Durchbruch. Damit wurde Liegnitz zu einem Hort des Luthertums in Niederschlesien. Während das Liegnitzer Herzogshaus 1614 zum reformierten Glauben übertrat, blieb die Bevölkerung überwiegend lutherisch. Im Westfälischen Frieden wurde den Herzögen von Liegnitz, Wohlau und Brieg die freie Religionsausübung zuerkannt. Doch nachdem Herzog Georg Wilhelm (1660–1675) als letzter regierender Nachkomme des Piastenhauses gestorben war, konnten die Habsburger auch in Liegnitz mit der Durchführung der Gegenreformation beginnen.
Die Mutter des letzten Herzogs, Luise von Anhalt-Dessau (1631–1680), stiftete ein Mausoleum. Der barocke Kuppelbau an der Johanneskirche wurde 1677 bis 1679 nach einem Entwurf von Carlo Rossi (gest. 1688) errichtet. Die Mitglieder des Fürstenhauses ruhen in fünf Sarkophagen, die in Wandnischen des Erdgeschosses stehen. Das Bildprogramm entwarf der schlesische Dichter Daniel Caspar von Lohenstein (1635–1683). Die Jesuiten, die zwischen 1700 und 1720 an das Mausoleum ein Jesuitenkolleg und die Jesuitenkirche St. Johannes der Täufer anbauten, ließen die Ausstattung unverändert.

Mauzoleum Piastów przy kościele św. Jana Chrzciciela
ul. św. Jana, 59-200 Legnica
Tel. 0048 / 767244177, legnica@franciszkanie.pl
www.legnica.franciszkanie.pl

Peter-Paul-Kirche (Oberkirche)

Peter-Paul-Kirche (Oberkirche) Liegnitz

Die katholische Kathedralkirche St. Peter und Paul war ehemals die evangelische Hauptkirche der Stadt. Herzog Friedrich II. von Liegnitz führte hier 1522 die Reformation ein. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen das Liegnitzer Ratsgestühl, die Kanzel sowie zahlreiche Grabdenkmäler. Mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung wurde die Kirche den Katholiken übergeben. Seit 1992 ist sie die Kathedrale des neugegründeten Bistums Liegnitz.

Katedra św. św. Apostołów Piotra i Pawła
pl. Katedralny, 59-200 Legnica

Ritterakademie

Ritterakademie Liegnitz

Die 1708 eröffnete Ritterakademie war eine bedeutende Internatsschule des schlesischen und später preußischen Adels. Die Bildungsanstalt stand sowohl evangelischen als auch katholischen Zöglingen offen. Die Mittel für den Schulbetrieb entnahm man der Johannisstiftung des kinderlosen Herzogs Georg Rudolf von Liegnitz (1595–1653). Das monumentale Palais wurde 1726 bis 1728 nach Plänen des Wiener Architekten Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693–1742) im Barockstil erbaut. Heute ist in der Ritterakademie das Liegnitzer Kupfermuseum untergebracht.

Akademia Rycerska
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

Mauzoleum Piastów

Mauzoleum Piastów Legnica

Piastowie byli dynastią panująca w Królestwie Polskim i na Śląsku. Piastowie śląscy, którzy od XIII w. podporządkowali się królowi Czech, wcześnie poparli Marcina Lutra. W latach 1523–24 książę legnicki i brzeski Fryderyk II (1480–1547) wsparł wprowadzenie reformacji na podległym sobie terytorium. Tym samym Legnica (niem. Liegnitz) stała się ostoją luteranizmu na Dolnym Śląsku. Choć w 1614 r. legnicka dynastia książęca przeszła na kalwinizm, przeważająca część społeczeństwa pozostała luterańska. Na mocy pokoju westfalskiego książętom legnicko- wołowsko-brzeskim pozostawiono prawo do wolności wyznaniowej. Jednak po śmierci Jerzego Wilhelma (1660–1675), ostatniego Piasta z prawem do tronu, Habsburgowie mogli rozpocząć wprowadzanie kontrreformacji również w Legnicy.
Matka ostatniego księcia, Luiza von Anhalt-Dessau (1631–1680), ufundowała mauzoleum. Barokową kaplicę w kościele św. Jana wybudowano w latach 1677–79 według projektu Carlo Rossiego (zm. 1688). Członkowie rodu książęcego spoczywają w pięciu sarkofagach, znajdujących się we wnękach parteru. Program malarski opracował śląski poeta Daniel Caspar von Lohenstein (1635–83). Jezuici, którzy w latach 1700–20 dobudowali do mauzoleum kolegium jezuickie oraz kościół św. Jana Chrzciciela, pozostawili wyposażenie w niezmienionym stanie.

Mauzoleum Piastów przy kościele św. Jana Chrzciciela
ul. św. Jana, 59-200 Legnica
Tel. 0048 / 767244177, legnica@franciszkanie.pl
www.legnica.franciszkanie.pl

Kościół św. Św. Piotra i pawła

Kościół św. Św. Piotra i pawła Legnica

Katolicki kościół katedralny św. św. Piotra i Pawła był niegdyś głównym kościołem ewangelickim miasta. W 1522 r. książę legnicki Fryderyk II wprowadził tu reformację. Z XVI i XVII w. pochodzą stalle, ambona oraz liczne nagrobki. Po wysiedleniu ludności niemieckiej kościół przekazano katolikom. Od 1992 r. jest on katedrą nowoutworzonej Diecezji Legnickiej.

Katedra św. św. Apostołów Piotra i Pawła
pl. Katedralny, 59-200 Legnica

Akademia Rycerska

Akademia Rycerska Legnica

Otworzona w 1708 r. Akademia Rycerska była renomowaną szkołą śląskiej, a później pruskiej arystokracji. Instytucja stała otworem zarówno dla ewangelickich, jak i katolickich wychowanków. Środki na funkcjonowanie szkoły pozyskiwano z fundacji św. Jana, przekazanej przez bezdzietnego księcia legnickiego Jerzego Rudolfa (1595–1653). Monumentalny barokowy pałac wybudowany został w latach 1726–28 według planów wiedeńskiego architekta Josepha Emanuela Fischera von Erlacha (1693–1742). Dziś w gmachu Akademii mieści się Muzeum Miedzi.

Akademia Rycerska
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

Piastovské Mausoleum

Piastovské Mausoleum Lehnice

Piastovci byli nejstarší polskou a slezskou panovnickou dynastií. Slezští Piastovci, kteří se počínaje 13. stoletím poddali českému králi, se brzy přihlásili k Lutherovu učení. Vévoda Fridrich II. Lehnicko-Břežský (1480–1547) pomohl výrazně od r. 1523/24 prosazení reformace ve svém teritoriu. Lehnice se tím stala baštou luteránství v Dolním Slezsku. Obyvatelé Lehnického knížectví zůstali převážně luterány i poté, co lehničtí Piastovci konvertovali r. 1614 ke kalvinismu. I když vestfálský mír (r. 1648) přiznal vévodům z Lehnice, Wołówa a Břehu svobodu vyznání, započali přesto Habsburkové po smrti posledního legitimního Piastovce vévody Jiřího Viléma (1660–1675) s protireformací i na Lehnicku.
Matka posledního vévody Luisa z Anhaltu-Desavy (1631–1680) založila mausoleum piastovského rodu. Tato barokní kupolovitá stavba podle návrhu Carla Rossiho († r. 1688) byla přistavěna v letech 1677–1679 ke kostelu sv. Jana. Členové knížecího domu odpočívají v pěti sarkofázích stojících v přízemí v nikách ve zdi. Obrazový program navrhl slezský básník Daniel Kašpar z Lohensteinu (1635–1683). Vybavení mausolea ponechali beze změn i jezuité poté, co přistavěli v letech 1700–1720 k mausoleu svoji kolej a jezuitský kostel sv. Jana Křtitele.

Mauzoleum Piastów przy kościele św. Jana Chrzciciela
ul. św. Jana, 59-200 Legnica
Tel. 0048 / 767244177, legnica@franciszkanie.pl
www.legnica.franciszkanie.pl

Kostel sv. Petra a pavla

Kostel sv. Petra a pavla Lehnice

Katolický katedrální kostel sv. Petra a Pavla byl kdysi městským evangelickým farním kostelem. Vévoda Fridrich II. zde r. 1522 zavedl reformaci. Dochovalo se zde vybavení z 16. a 17. století: lavice lehnické městské rady, kazatelna a četné náhrobky. Po vyhnání německého obyvatelstva převzali kostel katolíci, který je od r. 1992 katedrálou nově založeného lehnického biskupství.

Katedra św. św. Apostołów Piotra i Pawła
pl. Katedralny, 59-200 Legnica

Rytířská Akademie

Rytířská Akademie Lehnice

Rytířská akademie, otevřená r. 1708, byla významnou internátní školou slezské a později i pruské šlechty. Tento ústav byl otevřený jak evangelíkům, tak katolíkům. Prostředky na provoz školy byly získávány z nadace, tzv. Johannesstiftung, bezdětného lehnického vévody Jiřího Rudolfa (1595–1653). V letech 1726–1728 byl postaven monumentální barokní palác podle plánů vídeňského architekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu (1693–1742). Dnes sídlí v Rytířské akademii Lehnické muzeum mědi (Muzeum Miedzi w Legnicy).

Akademia Rycerska
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica