Kulturzentrum Johanniskirche

Kulturzentrum Johanniskirche Löbau

Die Johanneskirche war ehemals die Klosterkirche der Franziskaner. Das Kloster ist seit 1336 bezeugt, dürfte jedoch älter sein. Nachdem 1519 ein Brand die Klosteranlage zerstört hatte, wurde die Saalkirche wiederaufgebaut. 1530 wird von der „lutarischen unart“ berichtet, die im Kloster eingezogen sei. Nach dem Auszug des letzten Mönchs wurde das Kloster 1565 dem Stadtrat übergeben. Die Kirche diente den evangelischen sorbischen Bewohnern der umliegenden Dörfer als Pfarrkirche, an der mindestens seit 1563 ein „wendischer Prediger“ angestellt war. 1912 fand der letzte Gottesdienst in sorbischer Sprache statt. Seit 1966 wird die Johanniskirche nicht mehr für Gottesdienste genutzt. 1996 wurde das baufällige Gotteshaus von der Stadt Löbau übernommen und saniert. Das 2001 eröffnete Kulturzentrum steht modellhaft für die Umnutzung historischer Kirchengebäude. Innen ist jeglicher kirchliche Schmuck entfernt. In schlichtem Weiß öffnet sich ein weiter Raum mit zwei Emporen. Im Kulturzentrum werden Konzerte, Vorträge und Tagungen durchgeführt. Der in Löbau geborene und aufgewachsene Karl Benjamin Preusker (1786–1871) trug das Erbe der Reformation weiter, indem er sich für die Gründung von Bürgerbibliotheken einsetzte. Er gilt als Wegbereiter des öffentlichen Bibliothekswesens in Deutschland.

Kulturzentrum Johanniskirche
Johannisplatz 6, 02708 Löbau

Nikolaikirche

St. Nikolai Löbau

Die Nikolaikirche ist die Hauptkirche Löbaus. Die zweischiffige Hallenkirche wurde nach einem Brand 1378 im gotischen Stil errichtet und im 18. Jahrhundert um ein drittes Kirchenschiff erweitert. 1526 hielt Nikolaus von Glaubitz in der Nikolaikirche die erste lutherische Predigt. Er wurde aber auf Anordnung des böhmischen Königs entlassen, nachdem er sich verheiratet hatte. 1540 konnte sich die Reformation endgültig durchsetzen.
Die alte Inneneinrichtung wurde bei einem Umbau 1884/85 größtenteils entfernt. Die neugotische Ausstattung, die seitdem das Gesicht der Nikolaikirche prägt, entwarf Gotthilf Ludwig Möckel (1838–1915).

St. Nikolai
Johannisplatz 1/3, 02708 Löbau

Lutherstein

Lutherstein Löbau

Unweit der Nikolaikirche befindet sich an der Ostseite der Promenade der Lutherstein. Er wurde 1933 anlässlich des 450. Geburtstags von Martin Luther nach einer Sammlungsaktion unter der Jugend der evangelischen Kirchgemeinde aufgestellt. Unter der eingelassenen Plakette mit dem Porträt Martin Luthers und der Inschrift „D. Martin Luther. 1483 – 1933“ ist zu lesen: „Lasset uns aufwachen ihr lieben Deutschen und Gott mehr denn die Welt fürchten. Die Jugend der Kirchgemeinde Löbau.“

Lutherstein
Promenade/Bahnhofstraße, 02708 Löbau

Kościół św. Jana – ośrodek kultury

Kościół św. Jana – ośrodek kultury Löbau

Kościół św. Jana był niegdyś klasztorną świątynią franciszkanów. Pierwsze wzmianki o klasztorze pochodzą z r. 1336, zapewne jest on jednak jeszcze starszy. Po pożarze założenia w 1519 r., kościół salowy odbudowano. Z r. 1530 pochodzą relacje na temat „luterańskich przywar”, które zawitały do klasztoru. Pod opuszczeniu klasztoru przez ostatniego mnicha przekazano go w 1565 r. radzie miasta. Świątynia służyła serbołużyckim mieszkańcom okolicznych wsi jako ewangelicki kościół farny, w którym co najmniej od 1563 r. zatrudniano „wendyjskiego kaznodzieję”. Ostatnie nabożeństwo serbołużyckie odbyło się tu w 1912 r., a od r. 1966 kościół nie służy celom liturgicznym.
W 1996 r. miasto Löbau przejęło i odremontowało znajdującą się w złym stanie świątynię. Otwarty w 2001 r. w zabytkowym gmachu dom kultury jest wzorcowym przykładem adaptacji historycznej architektury sakralnej. Jego wnętrze pozbawione jest wszelkich ozdób o charakterze religijnym. Minimalistyczna biel wypełnia podłużną przestrzeń z dwiema emporami. W ośrodku odbywają się koncerty, wykłady i konferencje.
Urodzony i wychowany w Löbau Karl Benjamin Preusker (1786–1871) nawiązywał do dziedzictwa reformacji, stawiając sobie za cel popularyzację idei bibliotek mieszczańskich. Preusker uznawany jest dziś za niemieckiego prekursora publicznego bibliotekarstwa.

Kulturzentrum Johanniskirche
Johannisplatz 6, 02708 Löbau

Kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja Löbau

Główny kościół miasta Löbau to dwunawowa, halowa świątynia, odbudowana w stylu gotyckim po pożarze w 1378 r., a w XVIII w. poszerzona o trzecia nawę. W 1526 r. Nikolaus von Glaubitz wygłosił w tym kościele pierwsze kazanie luterańskie; został on jednak usunięty z funkcji na polecenie króla Czech po tym, gdy poślubił kobietę. Reformacja przyjęta została tu ostatecznie w 1540 r.
Dawne wyposażenie świątyni zostało w większości usunięte podczas przebudowy w latach 1884–85. Autorem neogotyckiego wystroju, który od tamtego czasu decyduje o charakterze wnętrza, był Gotthilf Ludwig Möckel (1838–1915).

St. Nikolai
Johannisplatz 1/3, 02708 Löbau

Kamień Lutra

Kamień Lutra Löbau

Nieopodal kościoła św. Mikołaja, po wschodniej stronie Promenady, znajduje się kamień upamiętniający Marcina Lutra. Ustawiono go w 1933 r., z okazji 450. rocznicy urodzin Lutra, dzięki akcji zbiórkowej młodzieży parafii ewangelickiej. Pod umieszczoną w kamieniu tablicą z portretem patrona i inskrypcją „D. Martin Luther. 1483–1933” można przeczytać niemiecki napis „Pozwólcie nam obudzić się, kochani Niemcy, i lękać się Boga bardziej niż świata. Młodzież parafii Löbau.“

Lutherstein
Promenade/Bahnhofstraße, 02708 Löbau

Kulturní centrum v kostele sv. Jana

Kulturní centrum v kostele sv. Jana Lobava

Kostel sv. Jana (Johanniskirche) byl františkánským klášterním kostelem. I když klášter je poprvé doložen až r. 1336, byl zřejmě starší. Poté, co r. 1519 vyhořel, byl znovu postaven jeho sálový kostel. Roku 1530 se zmiňuje „luteránské zlo“, jež bylo zavlečeno do kláštera. Po odchodu posledního mnicha byl kostel r. 1565 předán městské radě. U kostela, sloužícího jako farní evangelickým Lužickým Srbům z okolních vsí, je nejpozději od r. 1563 doložen srbský kazatel. Roku 1912 zde byla sloužena poslední bohoslužba v lužické srbštině. Od r. 1966 není kostel sv. Jana užíván pro bohoslužby. Roku 1996 převzalo a sanovalo zchátralý kostel město Lobavy. Kulturní centrum, otevřené zde r. 2001, představuje modelový příklad změny užití historických staveb. Z interiéru byla odstraněna všechna církevní výzdoba. Kostelní prostor, omítnutý prostou bílou barvou, se otevírá dvěma emporami. V kulturním centru se konají koncerty, přednášky a konference.
Karl Benjamin Preusker (1786–1871), rodák z Lobavy, nesl dále dědictví reformace tím, že se zasloužil o založení měšťanské knihovny. Byl průkopníkem německého veřejného knihovnictví.

Kulturzentrum Johanniskirche
Johannisplatz 6, 02708 Löbau

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše Lobava

Kostel sv. Mikuláše (Nikolaikirche) je farním kostelem Lobavy. Tento dvoulodní halový kostel byl postaven v gotickém stylu po požáru r. 1378 a v 18. století byl rozšířen o třetí loď. Roku 1526 zde poprvé kázal v luteránském duchu Mikuláš z Glaubitz, propuštěný z rozkazu českého krále poté, co se oženil. Roku 1540 se reformace ve městě definitivně prosadila.
Vybavení interiéru kostela bylo většinou odstraněno při přestavbě r. 1884/85. Neogotické vybavení, jež od té doby formuje tvář kostela, navrhl Gotthilf Ludwig Möckel (1838–1915).

St. Nikolai
Johannisplatz 1/3, 02708 Löbau

Lutherův Kámen

Lutherův Kámen Lobava

Nedaleko kostela sv. Mikuláše se nachází na východní straně promenády tzv. Lutherův kámen, vztyčený z výnosu sbírky mezi mládeží evangelické církevní obce r. 1933 u příležitosti 450letého výročí Lutherova narození. Pod zabudovanou plaketou s portrétem Martina Luthera s nadpisem „D. Martin Luther. 1483–1933“ stojí „Lasset uns aufwachen ihr lieben Deutschen und Gott mehr denn die Welt fürchten. Die Jugend der Kirchgemeinde Löbau“ (Nechte nás probudit, milí Němci, a bát se Boha více než světa! Mládež církevní obce Lobavy).

Lutherstein
Promenade/Bahnhofstraße, 02708 Löbau