Dreifaltigkeitskirche

Dreifaltigkeitskirche Neusalza-Spremberg

Die Gegenreformation im Habsburgerreich hatte zur Folge, dass viele Lutheraner, die nicht zur katholischen Kirche übertreten wollten, in Nachbarländer ausreisten. Viele Exulanten siedelten sich in Sachsen an. An der Grenze zu Böhmen wurden für die Glaubensflüchtlinge neue Dörfer und Städte gegründet. Eine solche Exulantenstadt ist Neusalza südlich von Bautzen. Christoph Friedrich von Salza (nach 1605–1673), der Besitzer des Ritterguts Spremberg, siedelte 1668/70 außerhalb des Dorfes Spremberg vertriebene Lutheraner an. Er erhoffte sich von ihnen eine wirtschaftliche Belebung seiner Grundherrschaft. Die Einwohner lebten bis ins 19. Jahrhundert überwiegend von der Leineweberei.
Am 12. Januar 1670 genehmigte Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen (1613–1680) die Gründung einer Stadt. Nach dem Rittergutsbesitzer wurde sie „Neusalza“ genannt. Da sich unter den Siedlern auch „Exulanten böhmischer Zunge“ befanden, die nicht Deutsch sprachen, erwirkte Anna Catharina von Salza (gest. 1682) den Bau eines eigenen Gotteshauses für die böhmischen Lutheraner. Der erste Pfarrer Stephan Pilarick war ein Glaubensflüchtling aus Ungarn. Aufgrund der unterschiedlichen Herkunftsländer der Exulanten setzte sich schon bald die deutsche Sprache durch. In der Kirche wurde jedoch noch bis 1801 in tschechischer Sprache gepredigt.
Die Pfarrkirche „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“ wurde 1675 bis 1679 errichtet. Die schlichte Saalkirche ist mit einem steilen Dach bedeckt. Der barocke Kirchturm wurde erst 1769/70 angebaut. Das Innere ist nicht im ursprünglichen Zustand erhalten. Der schlichte Kanzelalter stammt aus dem Jahr 1859.

Dreifaltigkeitskirche
Kirchstraße, 02742 Neusalza-Spremberg
Tel. 035872 / 3220, kg.neusalza_spremberg@evlks.de

Kościół Trójcy Świętej

Kościół Trójcy Świętej Neusalza-Spremberg

XVII-wieczna kontrreformacja na ziemiach habsburskich spowodowała, że luteranie, którzy nie zgadzali się na wstąpienie do kościoła katolickiego, emigrowali do krajów ościennych. Wielu uchodźców osiedliło się w Saksonii. Przy granicy z Czechami założone zostały liczne wsie i miasta uciekinierów religijnych. Jedną z takich osad było miasto Neusalza, położone na południe od Budziszyna. Christoph Friedrich von Salza (po 1605–1673), właściciel dóbr Spremberg, w latach 1668–70 osadził napływających luteran nieopodal wsi Spremberg. Miał nadzieję, że ożywią oni gospodarkę na terenie jego włości. Do XIX głównym źródłem utrzymania mieszkańców powstałej osady było tkactwo lnu.
12 stycznia 1670 r. elektor saski Jan Jerzy II Wettyn (1613–80) zezwolił na założenie miasta. Nazwa „Neusalza“ pochodzi od nazwiska właściciela. Ponieważ wśród osadników znajdowali się również „egzulanci mowy czeskiej”, niewładający niemieckim, Anna Catharina von Salza (zm. 1682) zainicjowała budowę osobnej świątyni dla luteran czeskiego pochodzenia. Pierwszy proboszcz Stephan Pilarick był uchodźcą religijnym z Węgier. Zróżnicowane pochodzenie uchodźców sprawiło, że język niemiecki bardzo szybko zyskał sobie dominującą pozcyję. W kościele kazania po czesku wygłaszano jednak aż do 1801 r.
Kościół farny pw. Trójcy Świętej wybudowano w latach 1675–79. Prosta, salowa budowla pokryta jest stromym dachem. Barokową wieżę dobudowano dopiero w latach 1769–70. Wnętrze nie zachowało pierwotnego wyposażenia. Prosty ołtarz ambonowy pochodzi z 1859 r.

Dreifaltigkeitskirche
Kirchstraße, 02742 Neusalza-Spremberg
Tel. 035872 / 3220, kg.neusalza_spremberg@evlks.de

Kostel sv. Trojice

Kostel sv. Trojice Neusalza-Spremberg

V důsledku protireformace 17. století v habsburské říši odešli mnozí luteráni, kteří nechtěli konvertovat ke katolicismu, do sousedních zemí. Řada exulantů se usídlila v Sasku. Podél hranic s Čechami byly pro náboženské uprchlíky zakládány nové vsi a města. Takovým exulantským městem byla i Neusalza jižně od Budyšína. Kryštof Fridrich ze Salzy (po r. 1605–1673), majitel panství Spremberg, usídlil r. 1668/70 mimo ves Spremberg vyhnané luterány. Sliboval si od nich hospodářské povznesení svého panství. Obyvatele města živilo až do 19. století převážně plátenictví.
12. ledna 1670 povolil saský kurfiřt Jan Jiří II. (1613–1680) založení města. Bylo pojmenováno po majiteli panství „Neusalza“. Poněvadž se mezi osadníky nacházeli „exulanti českého jazyka“, kteří nemluvili německy, vymohla si Anna Kateřina ze Salzy († r. 1682) stavbu kostela pro české luterány. První farář Štěpán Pilarick byl náboženským uprchlíkem z Uher. Vzhledem k rozdílným zemím původu exulantů se brzy prosadila němčina. V kostele se ovšem až do r. 1801 kázalo česky.
Farní kostel sv. Trojice (Zur Heiligen Dreifaltigkeit) byl postaven v letech 1675–1679. Prostý sálový kostel je pokryt příkrou střechou. Barokní věž byla přistavěna až r. 1769/70. Interiér se nedochoval v původním stavu. Prostý kazatelnový oltář pochází z r. 1859.

Dreifaltigkeitskirche
Kirchstraße, 02742 Neusalza-Spremberg
Tel. 035872 / 3220, kg.neusalza_spremberg@evlks.de