Lutherburg

Lutherburg Neustadt an der Tafelfichte

1584 gründete Melchior von Redern, Besitzer der Herrschaft Friedland, im Vorland des Isergebirges die Bergstadt „Böhmisch Neustadt“. Er siedelte vor allem sächsische Bergleute an, die in den umliegenden Bergen Kupfer, Eisen und Zinn abbauten. 1607 ließ Katharina von Redern eine evangelische Kirche errichten. Damals war ganz Nordböhmen lutherisch geprägt. Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde Christoph II. von Redern aus Friedland vertrieben. 1650/52 wurde die Bergstadt katholisch, indem Jesuiten die lutherischen Einwohner zum Glaubenswechsel oder zur Auswanderung zwangen.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich wieder eine kleine evangelische Gemeinde. Diese gründete 1901 einen Kirchbauverein und beauftragte den Architekten Otto Bartning (1883-1959), ein evangelisches Gemeindezentrum zu errichten. Bartning, der den Kirchenbau des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusste, hatte bereits mehrere evangelische Diasporakirchen in der Habsburgermonarchie errichtet. Im August 1912 wurde die Kirche eingeweiht.
Die „Lutherburg“ in Neustadt an der Tafelfichte steht außerhalb des Ortskerns. Der Name leitet sich von dem bekannten Lutherlied „Ein feste Burg ist unser Gott“ ab. Otto Bartning schuf ein harmonisches Ensemble aus Gemeindesaal, Pfarrhaus und Turm mit unterschiedlichen Dächern und vergleichsweise schlichten Fassaden.
Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung wurden in Neustadt evangelische Tschechen aus Zelów bei Lodz (Polen) und Michałówka (Ukraine) angesiedelt. Sie und ihre Nachfahren bilden heute eine Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder.

Evangelický kostel (Lutherův hrad)
Blahoslavova 325, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tel. 00420 / 777 088 472 oder 00420 / 482 325 176, nove-mesto-pod-smrkem.evangnet.cz

Gród Lutra

Gród Lutra Nové Město pod Smrkem

W 1584 roku Melchior von Redern, właściciel dóbr frydlanckich, założył na przedpolu Gór Izerskich górnicze miasto Böhmisch Neustadt („Nowe Miasto Czeskie”). Osiedlali się w nim głównie sascy górnicy, którzy w okolicznych górach wydobywali miedź, żelazo i cynę. W r. 1607 Katharina von Redern ufundowała tu kościół ewangelicki. Luteranizm dominował wówczas w całych północnych Czechach. Po bitwie pod Białą Górą Krzysztof II von Redern został wypędzony z Frydlantu. W latach 1650–52 miasteczko stało się katolickie, bowiem Jezuici zmusili jego luterańskich mieszkańców do wyboru między konwersją bądź wyjazdem.
Dopiero pod koniec XIX w. ponownie zawiązała się tu niewielka parafia ewangelicka. Z jej inicjatywy założono w 1901 r. stowarzyszenie na rzecz budowy kościoła i zlecono architektowi Otto Bartningowi (1883–1959) zaprojektowanie domu parafialnego. Bartning, który wywarł później istotny wpływ na architekturę kościelną XX w., miał już wówczas w dorobku realizację szeregu świątyń dla diaspory ewangelickiej w monarchii Habsburgów. W sierpniu 1912 r. kościół został uroczyście wyświęcony.
„Lutherburg” (Gród Lutra) w Neustadt, czyli dzisiejszym Nowym Mieście pod Smrkem, znajduje się poza obszarem zwartej zabudowy. Jego nazwa pochodzi od luterańskiej pieśni „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Otto Bartning stworzył harmonijny zespół architektoniczny, składający się z sali zebrań, plebanii oraz wieży o urozmaiconej kompozycji dachów i stosunkowo oszczędnych elewacjach. Po wysiedleniu ludności niemieckiej w mieście osiedlono protestanckich Czechów z Zelowa koło Łodzi oraz z Michałówki na Ukrainie. Oni i ich potomkowie współtworzą dziś parafię Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich.

Evangelický kostel (Lutherův hrad)
Blahoslavova 325, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tel. 00420 / 777 088 472 oder 00420 / 482 325 176, nove-mesto-pod-smrkem.evangnet.cz

Lutherův Hrad

Lutherův Hrad Nové Město pod Smrkem

Roku 1584 založil Melchior z Redernu, majitel frýdlantského panství, v podhůří Jizerských hor horní město „České Nové Město“ (něm. Neustadt an der Tafelfichte), kde usídlil především saské horníky, kteří těžili v okolních horách měď, železo a cín. Roku 1607 zde nechala Kateřina z Redernu postavit evangelický kostel. Celé severní Čechy byly tehdy většinově luteránské. Po bitvě na Bílé hoře (r. 1620) byl tehdejší majitel panství Kryštof II. z Redernu z Frýdlantu vyhnán. Roku 1650/52 bylo město rekatolizováno. Jezuité dali jeho luteránským obyvatelům na výběr: buď konvertovat, nebo odejít.
Teprve na konci 19. století se zde opět vytvořila malá evangelická obec, jež založila r. 1901 spolek pro stavbu svého kostela a pověřila architekta Ottu Bartninga (1883–1959) stavbou evangelického komunitního centra. Bartning, který výrazně ovlivnil sakrální architekturu 20. století, postavil do té doby řadu kostelů evangelické diaspory v habsburské monarchii. Kostel byl vysvěcen v srpnu r. 1912.
„Lutherův hrad“ (Lutherburg) stojí mimo centrum Nového Města pod Smrkem. Jeho jméno bylo odvozeno od známého Lutherova zpěvu „Náš Bůh je pevný hrad“ (Eine feste Burg ist unser Gott). Otto Bartning vytvořil harmonický ansámbl sborového sálu, fary a věže s odlišnými střechami a relativně prostými fasádami.
Po vyhnání Němců z Nového Města byl kostel předán evangelickým Čechům ze Zelówa u Lodže v Polsku a Michalovky na Ukrajině. Oni a jejich potomci tvoří dnes obec Českobratrské církve evangelické.

Evangelický kostel (Lutherův hrad)
Blahoslavova 325, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Tel. 00420 / 777 088 472 oder 00420 / 482 325 176, nove-mesto-pod-smrkem.evangnet.cz