Lutherdenkmal

Lutherdenkmal Niedergurig

Das Lutherdenkmal steht auf dem Gottlobsberg außerhalb von Niedergurig, unweit der Staumauer des 1980 in Betrieb genommenen Stausees Bautzen. Es wurde 1883 zum 400. Geburtstag Martin Luthers errichtet und ist das einzige ausschließlich in sorbischer Sprache beschriftete Lutherdenkmal. Als der Granitstein aufgestellt wurde, besaßen die Dörfer um Bautzen noch eine deutliche sorbische Mehrheit. Heute wird in Niedergurig kein Sorbisch mehr gesprochen.
Die Inschrift der Hauptseite lautet: „K dopomnjeću na Dr. M. Luthera 10. nov. 1483 – 1883“ (Zur Erinnerung an Dr. Martin Luther). Auf den Seiten ist zu lesen: „Česć budź Bohu“ (Ehre sei Gott) und „Jedn twjerdy hród je naš Bóh sam.“ (Ein feste Burg ist unser Gott), die sorbische Übersetzung des wohl bekanntesten Lutherlieds. Auf der Rückseite steht, dass das Denkmal als Gabe der Einwohner Niedergurigs errichtet wurde.
Das Denkmal erregte innerhalb des eformationsjubiläums 1883 durchaus Aufsehen. So empörten sich die „Dresdner Nachrichten“, dass die Gemeinde Niedergurig „dem echten Deutschen, [...] in einem deutschen Lande, in einer Gegend, wo in den Schulen auch Deutsch gelehrt wird, ein Denkmal mit nur wendischer Aufschrift gesetzt“ worden sei. Die Bauern Niedergurigs verstanden Martin Luther indes nicht als deutschen Nationalhelden, sondern brachten in dem Denkmal ihre eigene sorbisch-evangelische Identität zum Ausdruck.

Lutherdenkmal
Am Staudamm, 02694 Malschwitz OT Niedergurig

Pomnik Lutra

Pomnik Lutra Delnja Hórka

Pomnik Lutra znajduje się poza obszarem zabudowanym, na wzgórzu Gottlobsberg, niedaleko uruchomionej w 1980 r. zapory zbiornika retencyjnego (Talsperre Bautzen). Monument został wybudowany w 1883 r. z okazji 400. urodzin Marcina Lutra i jest jedynym pomnikiem Lutra, na którym znajdują się napisy wyłącznie w języku serbołużyckim.
Gdy ustawiano wykonany z granitu blok, we wsiach wokół Budziszyna wyraźnie dominowała jeszcze ludność serbołużycka. Dziś w Niedergurigu nie mówi się już po serbołużycku. Na froncie pomnika widnieje następująca inskrypcja: „Kdopomnjeću na Dr. M. Luthera 10. nov. 1483–1883“ (Ku pamięci dr. Marcina Lutra 10 listopada 1483–1883). Po bokach można przeczytać: „Česć budź Bohu“ (Chwała Bogu) i „Jedn twjerdy hród je naš Bóh sam“ (Warownym grodem jest nasz Bóg), serbołużycki tytuł najbardziej znanej pieśni Lutra. Na tylnej stronie znajduje się informacja, że pomnik został ufundowany przez mieszkańców Niedergurigu.
Przy okazji obchodów jubileuszu reformacji w 1883 r. pomnik wzbudził duże poruszenie. „Dresdner Nachrichten” pisały z oburzeniem, że gmina Niedergurig „prawdziwemu Niemcowi, [...] na niemieckiej ziemi, w okolicy, gdzie w szkołach uczy się także po niemiecku, wystawiła pomnik z wyłącznie słowiańskimi napisami”. Chłopi z Niedergurig nie postrzegali jednak Marcina Lutra jako niemieckiego bohatera narodowego, lecz chcieli pomnikiem dać wyraz swojej serbołużycko-ewangelickiej tożsamości.

Lutherdenkmal
Am Staudamm, 02694 Malschwitz OT Niedergurig

Lutherův Památník

Lutherův Památník Delnja Hórka

Lutherův památník stojí na hoře Gottlobsberg u Niedergurigu nedaleko přehradní hráze Budyšínské přehrady, uvedené do provozu r. 1980. Byl postaven r. 1883 u příležitosti čtyřsetletého výročí Lutherova narození a je jediným Lutherovým památníkem s výlučně lužickosrbskými nápisy. V době vztyčení tohoto žulového památníku byly okolní vsi ještě převážně lužickosrbské. Dnes se v Niedergurigu již lužickosrbsky nemluví.
Nápis na hlavní straně zní: „K dopomnjeću na Dr. M. Luthera 10. nov. 1483–1883“ (Na památku Dr. Martina Luthera 10. listopadu 1483–1883); po stranách: „Česć budź Bohu“ (Budiž Bohu čest) a „Jedn twjerdy hród je naš Bóh sam“ (Náš Bůh je pevný hrad), srbský překlad zřejmě nejznámějšího Lutherova zpěvu. Na zadní straně stojí, že památník byl zhotoven jako dar obyvatel Niedergurigu.
Památník vzbudil během Lutherova jubilea r. 1883 velkou pozornost. Drážďanské noviny „Dresdner Nachrichten“ se pohoršovaly, že niedergurická obec „zřídila památník pravému Němci, […] v německé zemi, v krajině, kde se ve školách učí také německy, který obsahoval jen lužickosrbský nápis“. Sedláci z Niedergurigu tedy nechápali Luthera jako německého národního hrdinu, nýbrž prostřednictvím památníku vyjádřili svou lužickosrbskou evangelickou identitu.

Lutherdenkmal
Am Staudamm, 02694 Malschwitz OT Niedergurig