Kloster St. Marienstern

Kloster St. Marienstern Panschwitz-Kuckau

Das 1248 von Bernhard von Kamenz gegründete Kloster ist eines der ältesten ununterbrochen mit einem Konvent besetzten Zisterzienserinnenklöster im deutschsprachigen Raum. Das Kloster wurde mit reichen Stiftungen versehen und erwarb im Laufe der Zeit einen außergewöhnlichen Reliquienschatz. Bis zur Reformation war das Heiltum des Klosters ein beliebtes Wallfahrts-und Pilgerziel. Heute ist das Kloster eine Hochburg des katholischen Glaubens in der überwiegend lutherisch geprägten Oberlausitz. Die Oberlausitzer Ständeverfassung, der das Kloster als eine von vier geistlichen Einrichtungen angehörte, verhinderte im 16. Jahrhundert die Auflösung des Klosters, auch wenn es Versuche von innen gab, das Kloster in ein evangelisches Damenstift umzuwandeln. Es gelang den Nonnen, ihre überwiegend sorbischen Untertanen in den umliegenden Dörfern beim alten Glauben zu halten. Die katholischen Sorben halten bis heute sehr stark an ihrer Sprache und Kultur fest.
Die gotische Hallenkirche erhielt im 18. Jahrhundert eine barocke Westfassade. Auch die Klostergebäude wurden barock überformt. Damit ähnelt das Kloster St. Marienstern vielen Klöstern in Böhmen, die infolge der Gegenreformation um- und neugebaut worden sind. In der Schatzkammer des Klosters werden zahlreiche Meisterwerke gotischer Goldschmiedekunst und Heiligenskulpturen, wertvolle Buchmalereien und liturgische Textilien präsentiert.

Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern
Ćišinskistraße 35, 01920 Panschwitz-Kuckau
Tel.: 035796 / 99431, E-Mail: kloster@marienstern.de, http://marienstern.de

Klasztor St. Marienstern

Klasztor St. Marienstern Pančicy-Kukow

Założony w 1248 r. przez Bernarda z Kamenz konwent należy do najdłużej nieprzerwanie działających klasztorów cysterskich niemieckiego obszaru językowego. Dzięki szczodrym fundacjom zgromadził przez wieki niezwykły zbiór relikwii. Do czasów reformacji klasztor był popularnym celem pielgrzymkowym. Dziś jest ośrodkiem wiary katolickiej na zdominowanych przez luteranizm Łużycach Górnych.
Fakt przynależności klasztoru – jako jednej z czterech instytucji kościelnych – do stanów górnołużyckich zapobiegł w XVI w. jego rozwiązaniu i przekształceniu w ewangelicki, świecki zakon kobiecy. Cysterkom udało się utrzymać swoich, głównie serbołużyckich, poddanych, zamieszkałych we wsiach położonych wokół klasztoru, przy starej wierze. Katoliccy Serbołużyczanie do dziś mocno trwają przy swojej religii i języku. Gotycki kościół halowy otrzymał w XVIII w. barokową fasadę zachodnią. Także zabudowania klasztorne przekształcono w stylu barokowym. W ten sposób klasztor St. Marienstern poszedł w ślady swoich licznych czeskich odpowiedników, które w okresie kontrreformacji uległy poważnej przebudowie. W skarbcu zobaczyć można liczne arcydzieła gotyckiej sztuki złotniczej i rzeźbiarskiej, cenne iluminowane rękopisy oraz tkaniny liturgiczne.

Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern
Ćišinskistraße 35, 01920 Panschwitz-Kuckau
Tel.: 035796 / 99431, E-Mail: kloster@marienstern.de, http://marienstern.de

Klášter St. Marienstern

Klášter St. Marienstern Pančicy-Kukow

Klášter založený r. 1248 Bernhardem z Kamence je jedním z nejstarších klášterů cisterciaček v německojazyčném prostoru, který je nepřetržitě obsazen konventem. Klášter byl opatřen bohatými nadacemi a získal v průběhu času výjimečný relikviářový poklad. Klášterní poklad byl až do reformace oblíbeným poutním místem. Dnes je klášter baštou katolické víry v převážně luteránské Horní Lužici. Hornolužické stavovské zřízení, k němuž klášter náležel jako jedna ze čtyř duchovních institucí, zabránilo v 16. století zrušení kláštera, ačkoliv existovaly interní pokusy přeměnit klášter v evangelickou instituci. Jeptiškám se podařilo udržet své většinou lužickosrbské poddané z okolních vsí u katolicismu. Katoličtí Lužičtí Srbové dodnes velice lpí na svém jazyce a kultuře.
Gotický halový klášterní kostel získal v 18. století barokní západní fasádu. Také klášterní budovy byly barokizovány. Tím se klášter St. Marienstern podobá mnoha klášterům v Čechách, jež byly v důsledku protireformace nově vystavěny nebo přestavěny. V klášterní pokladnici jsou vystavena četná mistrovská díla gotického zlatnictví, sochy svatých, cenné knižní malby a liturgické textilie.

Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern
Ćišinskistraße 35, 01920 Panschwitz-Kuckau
Tel.: 035796 / 99431, E-Mail: kloster@marienstern.de, http://marienstern.de