Grenzkirche

Grenzkirche Podrosche

Podrosche, direkt an der Grenze zu Polen, lag früher an der Grenze zwischen dem Fürstentum Sagan und dem Markgraftum Oberlausitz. Als nach dem Dreißigjährigen Krieg die freie Religionsausübung in Schlesien unterdrückt wurde, zogen die evangelischen Christen aus dem Fürstentum Sagan zu den Gottesdiensten in die benachbarte evangelische Ober- und Niederlausitz. Pfarrer und Lehrer aus Priebus (heute Przewóz) wechselten 1668 über die Neiße zum Marktflecken Podrosche. Nachdem die Gottesdienste zunächst unter freiem Himmel und in einer provisorischen Bretterkirche stattgefunden hatten, wurde 1690 eine Fachwerkkirche errichtet. Diese bestand aus einem achteckigen Kirchenschiff und einem rechteckigen Vorbau mit Glockenturm. Bis zum Ende der Glaubensverfolgung war Podrosche der Gottesdienstort für die evangelischen Christen aus 27 Dörfern des Fürstentums Sagan, darunter aus Priebus. Die Grenz- und Zufluchtskirchen, die rings um die katholischen Landesteile Schlesiens erichtet wurden, trugen maßgeblich dazu bei, dass die evangelische Konfession in Schlesien nicht erlosch und die von den Habsburgern betriebene Gegenreformation zumindest teilweise scheiterte.
Die Fachwerkkirche brannte am 15. Mai 1907 nach einem Blitzschlag ab. 1907/08 wurde sie durch einen steinernen Neubau in Anlehnung an die Gestalt der alten Kirche ersetzt. Das Gotteshaus in Podrosche ist heute die einzige Grenzkirche auf deutscher Seite. Alle anderen Grenzund Zufluchtskirchen gehören heute zu Polen.

Evangelische Kirche
Holunderweg, 02957 Krauschwitz OT Podrosche

Kościół Graniczny

Kościół Graniczny Podrosche

Podrosche, położone dziś bezpośrednio przy granicy z Polską, znajdowało się dawniej na granicy miedzy księstwem żagańskim i margrabstwem Łużyc Górnych. Gdy po wojnie trzydziestoletniej zniesiona została wolność religijna na Śląsku, ewangelicy księstwa żagańskiego udawali się na nabożeństwa do leżących niedaleko protestanckich Łużyc Górnych i Dolnych. Proboszcz i nauczyciel z Przewozu (niem. Priebus) przenieśli się w 1668 r. na drugą stronę Nysy, do miasteczka Podrosche. Początkowo nabożeństwa odbywały się tu pod gołym niebem i w prowizorycznym kościele zbitym z desek, jednak w 1690 r. wzniesiona została szachulcowa świątynia. Składała się z ośmiokątnej nawy i prostokątnej przybudówki z dzwonnicą. Do końca prześladowań religijnych na Śląsku Podrosche służyło jako miejsce nabożeństw ewangelikom z Przewozu i 27 wsi księstwa żagańskiego. Kościoły graniczne i ucieczkowe, wznoszone wokół granic katolickich części Śląska, w znacznym stopniu przyczyniły się do tego, że ewangelicyzm na Śląsku przetrwał, a realizowana przez Habsburgów polityka kontrreformacyjna odniosła co najwyżej częściowe sukcesy.
Szachulcowy kościół spłonął 15 maja 1907 r. w wyniku uderzenia pioruna. W latach 1907–08 zastąpiono go kamienną świątynią, która zachowała kształt poprzedniczki. Podrosche to jedyna miejscowość w Niemczech, w której zachował się kościół graniczny. Wszystkie pozostałe świątynie graniczne i ucieczkowe znajdują się dziś na terenie Polski.

Evangelische Kirche
Holunderweg, 02957 Krauschwitz OT Podrosche

Hraniční Kostel

Hraniční Kostel Podrosche

Podrosche, ležící těsně u polských hranic, leželo dříve na hranicích Zaháňského knížectví a Hornolužického markrabství. Poté, co byla po třicetileté válce potlačena ve Slezsku náboženská svoboda, navštěvovali evangelíci ze Zaháňska bohoslužby v sousední evangelické Horní a Dolní Lužici. Faráři a učitelé z Przewózu (něm. Priebus) odešli r. 1668 na druhý břeh Nisy do trhové vsi Podrosche. Bohoslužby se konaly zprvu pod širým nebem a v provizorním kostele z prken. Roku 1690 byl postaven hrázděný kostel skládající se z osmistranné lodi a pravoúhlé zvonice. Podrosche bylo místem evangelických bohoslužeb pro evangelíky z 27 vsí Zaháňského knížectví až do skončení náboženské perzekuce, mj. i z Przewózu. Tzv. hraniční a útočištní kostely, zřizované kolem katolických částí Slezska, podstatně přispěly k přežití evangelické víry a alespoň k částečnému neúspěchu habsburské protireformace ve Slezsku.
Hrázděný kostel vyhořel po úderu blesku 15. května 1907. Roku 1907/08 byl nahrazen kamennou novostavbou, jež se opírala o podobu starého kostela. Kostel v Podrosche je dnes jediným hraničním kostelem v Německu. Všechny ostatní hraniční a útočištní kostely se dnes nacházejí v Polsku.

Evangelische Kirche
Holunderweg, 02957 Krauschwitz OT Podrosche