Loretokapelle

Loretokapelle Rumburk

Die Loretokapelle ist eine Stiftung des Fürsten Anton Florian von Lichtenstein (1656–1721), der 1681 die nordböhmische Herrschaft Rumburg erworben hatte. Um den Einfluss der Lutheraner aus dem benachbarten Sachsen zurückzudrängen, siedelte er in Rumburg den katholischen Bettelorden der Kapuziner an. Die Kapuzinermönche betreuten auch die Wallfahrt zum Loreto-Heiligtum, das 1704 bis 1707 vermutlich nach einem Entwurf des Wiener Hofarchitekten Johannes Lukas von Hildebrandt (1668–1745) erbaut wurde. Es enthält einen Nachbau des Geburtshauses der Jungfrau Maria, das der Legende nach 1291 von Engeln aus Nazareth ins italienische Loreto übertragen worden war. Das Heilige Haus ist aus Sandstein und mit Stuckreliefs umkleidet. Die Sandsteinfiguren schuf der Bildhauer Johann Franz Bienert aus Schirgiswalde. Innen befindet sich eine Nachbildung der Schwarzen Madonna von Loreto, die schon bald nach ihrer Aufstellung den Ruf hatte, Wunder zu vollbringen.
1743 bis 1755 wurde das Heiligtum mit einem Kreuzgang umgeben. Er enthält einen Kreuzweg und eine Kalvarienkapelle, zu der man über eine Heilige Treppe gelangt. Diese symbolisiert die Stufen im Haus des Pontius Pilatus, die Jesus hinaufstieg, um sein Todesurteil zu empfangen. Die Deckengemälde im Kreuzgang schufen 1899 bis 1902 die Maler Josef Neumann senior und junior aus Oberhennersdorf (Horní Jindřichov). 1950 wurde das Kapuzinerkloster aufgelöst. In den 1990er Jahren wurde die Wallfahrt zur Schwarzen Madonna von Loreto wiederbelebt.

Loreta Rumburk
Třída 9. května, 408 01 Rumburk
Tel. 00420 / 604555922, loreta.rumburk@seznam.cz, www.loretarumburk.cz

Evangelische Kirche

Evangelische Kirche Rumburk

Die Rumburger Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder nutzt ein ehemaliges katholisches Gotteshaus. Die Kirche St. Johannes von Nepomuk wurde 1775 bis 1778 durch Johannes Hoffmann erbaut, aber bereits 1787 säkularisiert. Danach wurde sie als Speicher und Ballhaus genutzt, bevor der Fabrikant Carl Dittrich aus Schönlinde sie kaufte und in ein Gotteshaus der deutschen evangelischen Gemeinde unwandelte. Im August 2003 brannte die Kirche ab. Sie konnte jedoch bis 2009 auch mit Hilfe evangelischer Christen aus Deutschland wiederaufgebaut werden. Im Nebengebäude ist eine Tee- und Kaffeestube untergebracht.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk

Domek Loretański

Domek Loretański Rumburk

Domek loretański ufundował książę Anton Florian von Lichtenstein (1656–1721), który w r. 1681 nabył dobra wokół północnoczeskiego Rumburka (niem. Rumburg). Aby przeciwdziałać wpływom luterańskim z sąsiedniej Saksonii, osiedlił on w mieście katolicki zakon żebraczy kapucynów. Kapucyni sprawowali również pieczę nad pielgrzymkami do sanktuarium loretańskiego, wybudowanego w latach 1704–07, przypuszczalnie według projektu nadwornego architekta wiedeńskiego, Johannesa Lukasa von Hildebrandta (1668–1745). Zawiera ono replikę budowli domu rodzinnego Marii Panny, który według legendy przeniesiony został przez anioły z Nazaretu do włoskiego Loreto w 1291 r. Święty domek wykonany jest z piaskowca i zdobiony dekoracją stiukową. Piaskowcowe figury stworzył rzeźbiarz Johann Franz Bienert z Schirgiswalde. W środku znajduje się kopia Czarnej Madonny z Loreto, która wkrótce po odsłonięciu zyskała cudotwórczą sławę.
W latach 1743–55 sanktuarium otoczono krużgankiem. Zawiera on Drogę Krzyżową i Kaplicę Kalwaryjską, do której prowadzą Święte Schody. Symbolizują one stopnie w domu Poncjusza Piłata, którymi wchodził Jezus, by usłyszeć wyrok śmierci. Malowidła na suficie krużganku stworzyli w latach 1899–1902 malarze Josef Neumann starszy i młodszy ze wsi Horní Jindřichov.
W r. 1950 klasztor kapucynów rozwiązano. W latach 90. XX w. odżyła jednak tradycja pielgrzymek do rumbureckiej Czarnej Madonny z Loreto.

Loreta Rumburk
Třída 9. května, 408 01 Rumburk
Tel. 00420 / 604555922, loreta.rumburk@seznam.cz, www.loretarumburk.cz

Kościół Ewangelicki

Kościół Ewangelicki Rumburk

Członkowie ewangelickiego kościoła braci czeskich w Rumburku korzystają z dawnej świątyni katolickiej. Kościół św. Jana Nepomucena wybudowano w latach 1775–78 według projektu Johannesa Hoffmanna, jednak już w 1787 r. poddano go sekularyzacji. Potem budynek wykorzystywano jako spichlerz i salę balową, zanim Carl Dittrich, przemysłowiec z Krásnej Lípy, nie zaadaptował go na świątynię dla niemieckojęzycznych ewangelików. W sierpniu 2003 r. kościół spłonął, do 2009 r. udało się go jednak odbudować. W przyległym budynku znajduje się kawiarnia.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk

Loretánská Kaple

Loretánská Kaple Rumburk

Loretánská kaple je nadací knížete Antonína Floriána z Lichtenštejna (1656–1721), který r. 1681 získal severočeské panství Rumburk. V Rumburku usídlil žebravý řád kapucínů, aby potlačil vliv luteránů ze sousedního Saska. Mniši se starali o pouť k loretánské kapli, postavené v letech 1704–1707 zřejmě podle návrhu vídeňského dvorního architekta Johanna Lukase von Hildebrandta (1668–1745). Kaple obsahuje „kopii“ rodného domu Panny Marie, který byl podle legendy přenesen anděly r. 1291 z Nazaretu do italského Loreta. Svatý dům je obložen pískovcem a štukovými reliéfy. Pískovcové sochy vytvořil sochař Johann Franz Bienert ze Schirgiswalde. V interiéru se nachází kopie obrazu Černé Madony z Loreta, která byla považována již brzy po svém vystavení za zázračný obraz.
V letech 1743–1755 bylo toto poutní místo obklopeno křížovou chodbou, obsahující křížovou cestu a kapli na Kalvárii, k níž vedly Svaté schody, symbolizující schody v domě Piláta Pontského, po nichž musel vystoupat Kristus, aby si vyslechl svůj ortel. Nástropní malby v křížové chodbě zhotovili v letech 1899–1902 malíři Josef Neumann starší a mladší z Horního Jindřichova. Kapucínský klášter byl zrušen r. 1950. V 90. letech 20. století došlo v Rumburku k obnově poutě k Černé Madoně z Loreta.

Loreta Rumburk
Třída 9. května, 408 01 Rumburk
Tel. 00420 / 604555922, loreta.rumburk@seznam.cz, www.loretarumburk.cz

Evangelický Kostel

Evangelický Kostel Rumburk

Rumburská obec Českobratrské církve evangelické užívá někdejší katolický kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený v letech 1775–1778 Johannesem Hoffmannen, ovšem již r. 1787 odsvěcený. Kostel byl poté využíván jako sýpka a taneční sál, dříve než ho koupil továrník Carl Dittrich z Krásné Lípy, který ho přeměnil v kostel německé evangelické obce. V srpnu r. 2003 kostel vyhořel, avšak do r. 2009 byl znovu opraven s pomocí německých evangelíků. V postranní budově se nachází čajovna a kavárna.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Krásnolipská 540/22, 408 01 Rumburk