Friedenskirche „Zur heiligen Dreifaltigkeit“

Friedenskirche Zur heiligen Dreifaltigkeit Schweidnitz

Nach dem Dreißigjährigen Krieg drängten die Habsburger auf eine Rekatholisierung Schlesiens. Der 1648 geschlossene Westfälische Frieden ermöglichte Kaiser Ferdinand III., die evangelischen Kirchen in seinen schlesischen Erbfürstentümern zu schließen und die Pfarrer zu vertreiben. Allerdings wurde der evangelischen Bevölkerung gestattet, vor den Toren der Städte Glogau, Schweidnitz und Jauer sogenannte Friedenskirchen zu errichten. Die Gotteshäuser wurden zwischen 1652 und 1657 nur aus Holz und Lehm erbaut, da anderes Baumaterial verboten war.
Der Breslauer Baumeister Albrecht von Saebisch (1610–1688) entwarf für Schweidnitz einen weiträumigen Fachwerkbau mit flacher Holzdecke und bis zu drei Emporen. Die Friedenskirche hat 3.000 Sitzplätze und kann insgesamt bis zu 7.500 Gottedienstbesucher aufnehmen. Innen erhielt das Gotteshaus eine reiche Ausmalung. Nachdem die Altranstädter Konvention den Bau von Glockentürmen erlaubt hatte, wurde 1708 neben der Kirche ein frei stehender Glockenturm errichtet. Der barocke Altar wurde 1752 geschaffen.
Die Friedenskirchen sind eindrucksvolle Zeugnisse des Bekennermuts der evangelischen Schlesier, die sich nicht von ihrem Glauben abbringen ließen. Die gemeinsamen Gottesdienste und die „Kirchenfahrten“ zu den Friedenskirchen stärkten Glaubensgewissheit und Beharrungskraft der Lutheraner. Die Friedenskirche in Schweidnitz ist heute ein Gotteshaus der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. 2001 wurde sie als weitweit größte Fachwerkkirche – zusammen mit der Friedenskirche in Jauer – in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
Tel. 0048 / 748522814, kosciol@kosciolpokoju.pl
www.kosciolpokoju.pl

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej Świdnica

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej Świdnica

Po wojnie trzydziestoletniej Habsburgowie rozpoczęli rekatolicyzację Śląska. Zawarty w 1648 r. pokój westfalski pozwolił cesarzowi Ferdynandowi III na zamknięcie kościołów ewangelickich w śląskich księstwach dziedzicznych i wypędzenie ich proboszczów. Protestantom pozwolono jednak na wzniesienie poza murami Głogowa (niem. Glogau), Świdnicy (Schweidnitz) i Jawora (Jauer) tzw. kościołów pokoju. Zbudowane w latach 1652–57 świątynie mogły być skonstruowane jedynie z drewna i gliny; stosowania innych materiałów zakazano.
Albrecht von Saebisch (1610–88), wrocławski mistrz budowlany, zaprojektował dla Świdnicy obszerną szachulcową konstrukcję o płaskim, drewnianym stropie i trzech emporach. Kościół pokoju mieści 3000 miejsc siedzących i może znaleźć się w nim łącznie nawet 7500 wiernych. Wewnątrz świątynia zachowała bogatą polichromię. Po tym, jak ugoda altransztadzka dopuściła wznoszenie dzwonnic, wolnostojący obiekt tego typu oddano do użytku obok kościoła w 1708 r. Barokowy ołtarz powstał w r. 1752.
Kościoły pokoju są imponującymi świadectwami wiary śląskich ewangelickich, którzy nie dali się odwieść od swojej religii. Wspólne nabożeństwa i wyprawy do kościołów pokoju wzmacniały wytrwałość i siłę ich przekonań.
Świdnicki kościół pokoju należy dziś do polskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego. W 2001 r. wpisany został – razem z kościołem pokoju w Jaworze – na listę dziedzictwa światowego UNESCO jako największy na świecie kościół szachulcowy.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
Tel. 0048 / 748522814, kosciol@kosciolpokoju.pl
www.kosciolpokoju.pl

Kostel míru „sv. Trojice“

Kostel míru sv. Trojice Svídnice

Po třicetileté válce se Habsburkové pokoušeli o rekatolizaci Slezska. Vestfálský mír z r. 1648 umožnil císaři Ferdinandu III. zavřít evangelické kostely v jeho dědičných slezských knížectvích a vyhnat jejich faráře. Evangelíci si však směli zřídit před branami měst Hlohova, Svídnice a Javoru tzv. kostely míru. Kostely byly postaveny v letech 1652–1657 jen ze dřeva a hlíny, neboť použití jiného materiálu bylo zakázáno.
Vratislavský stavitel Alfred von Saebisch (1610–1688) navrhl pro Svídnici prostornou hrázděnou stavbu s plochým dřevěným stropem a třemi emporami. V tomto kostele míru se nachází 3 000 míst k sezení, přičemž může celkem pojmout 7 500 návštěvníků bohoslužeb. Vnitřek kostela je bohatě vymalován. Poté, co byla altranstädtskou konvencí (r. 1707) povolena stavba zvonic, byla r. 1708 postavena vedle kostela volně stojící zvonice. Barokní oltář byl zřízen r. 1752.
Kostely míru jsou působivým dokladem statečnosti evangelických Slezanů, kteří se nenechali odvrátit od své víry. Společné bohoslužby a cesty evangelíků zdaleka do těchto kostelů (tzv. Kirchenfahrten) posilovaly stálost a vytrvalost luteránů ve víře.
Kostel míru ve Svídnici je dnes svatostánkem Evangelicko-Augšpurské církve v Polsku. Roku 2001 byl tento největší hrázděný kostel na světě – spolu s kostelem míru v Javoru – zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej
pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
Tel. 0048 / 748522814, kosciol@kosciolpokoju.pl
www.kosciolpokoju.pl