Kreuzweg auf dem Kreuzberg

Kreuzweg auf dem Kreuzberg St. Georgenthal

Der eindrucksvolle Kreuzweg führt von St. Georgenthal auf den 563 Meter hohen Kreuzberg. Als Denkmal der Gegenreformation erinnert er an die Rekatholisierung des Schluckenauer Zipfels, wo sich in der Mitte des 16. Jahrhunderts der lutherische Glaube durchgesetzt hatte. Als die Rekatholisierung durchgeführt wurde, zogen sieben Brüder namens Donath in die sächsische Oberlausitz. Die Legende berichtet, dass sie in der ersten Nacht träumten, wie der gekreuzigte Christus sie zur Rückkehr aufforderte. Der jüngste Bruder kehrte zurück und nahm den katholischen Glauben an. Er errichtete auf seinem Grundstück ein hölzernes Kreuz. Kranke, die vor dem Kreuz beteten, wurden von ihren Leiden befreit. Der katholische Pfarrer Wenzel Gürtler nutzte diesen Wunderglauben. Er errichtete Anfang des 18. Jahrhunderts einen Kreuzweg und begründete eine Wallfahrt.
Pfarrer Gottfried Ließner ersetzte die hölzernen Kreuze 1759 durch steinerne Kreuzwegstationen. Der durch Treppen gestufte Hang des Kreuzberges ist mit elf im Rokokostil gestalteten Stelen besetzt. Den Anfang bildet ein Ölgarten mit dem Bildnis Christi, der von einem Engel den Kelch des Leidens empfängt. Die zwölfte Station ist die Kapelle auf dem Gipfel des Kreuzbergs. Sie wurde 1773 bis 1791 errichtet und im 19. Jahrhundert mit einem Turm versehen.
Der Kreuzberg war eine der am meisten besuchten Wallfahrtsstätten Nordböhmens. Papst Gregor XVI. (1765–1846) versprach allen Katholiken, die den Kreuzweg an einem von fünf Kirchenfesten im Jahr besuchen, einen vollständigen Ablass. Nach langer Vernachlässigung wurde die Anlage ab 1991 wiederhergestellt.

Křížová cesta na Křížové hoře
Křížová, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Droga Krzyżowa Na Górze Krzyżowej

Droga Krzyżowa Na Górze Krzyżowej Jiřetín Pod Jedlovou

Efektowna Droga Krzyżowa prowadzi z Jiřetína (niem. St. Georgenthal) na położony na wysokości 563 metrów szczyt Góry Krzyżowej (cz. Křížová hora, niem. Kreuzberg). Ten zabytek kontrreformacji przypomina o rekatolicyzacji tzw. worka szluknowskiego, który w połowie XVI w. zdominowała wiara luterańska. Wskutek rekatolicyzacji siedmiu braci o nazwisku Donath musiało wyjechać do saskich Łużyc Górnych. Legenda mówi, że podczas pierwszej nocy przyśniło im się, jak Chrystus wzywa ich do powrotu. Najmłodszy brat wrócił i przyjął wiarę katolicką. Na swojej ziemi wzniósł drewniany krzyż. Chorzy, którzy modlili się przy krzyżu, zostali uwolnieni od cierpień. Do tej popularnej historii nawiązał katolicki ksiądz Wenzel Gürtler, wznosząc na początku XVIII w. Drogę Krzyżową i dając początek ruchowi pielgrzymkowemu.
W 1759 r. ksiądz Gottfried Ließner zastąpił drewniany krzyż kamiennymi stacjami Drogi Krzyżowej. Wycięte w zboczu góry schody ozdobione są jedenastoma rokokowymi stelami. Na początku odnaleźć można Ogród Oliwny z wizerunkiem Chrystusa, który od anioła otrzymuje Kielich Cierpienia. Dwunastą stacją jest kaplica na szczycie Góry Krzyżowej. Powstała w latach 1773–91, a w XIX w. wyposażono ją w wieżę.
Góra Krzyżowa była jednym z najpopularniejszych obiektów pielgrzymkowych północnych Czech. Papież Grzegorz XVI (1765–1846) obiecał odpust zupełny wszystkim katolikom, którzy odwiedzą Drogę Krzyżową w jedno z pięciu świąt kościelnych. Po długim okresie zaniedbania, w 1991 r. rozpoczęto przywracanie obiektu do dawnej świetności.

Křížová cesta na Křížové hoře
Křížová, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Křížová Cesta Na Křížovou Horu

Křížová Cesta Na Křížovou Horu Jiřetín Pod Jedlovou

Z Jiřetína (něm. St. Georgenthal) vede působivá křížová cesta na 563 metrů vysokou Křížovou horu, jež upomíná jakožto památka protireformace na rekatolizaci Šluknovského výběžku, kde se v polovině 16. století prosadilo luteránství.
Během rekatolizace se prý odstěhovalo sedm bratří Donathů do saské Horní Lužice. Podle legendy se jim první noc zdál sen, v němž je vyzýval ukřižovaný Kristus k návratu. Nejmladší bratr se vrátil, přijal katolicismus a vztyčil na svém pozemku dřevěný kříž. Nemocní, kteří se pomodlili před tímto křížem, se uzdravili. Katolický farář Václav Gürtler využil tuto víru v zázraky a zřídil zde na počátku 18. století křížovou cestu a založil místní pouť.
Farář Gottfried Ließner nahradil r. 1759 dřevěné kříže kamennými zastaveními. Na svahu Křížové hory stojí jedenáct rokokových zastavení. Jejich počátek tvoří Olivetská hora se znázorněním Krista přijímajícího od anděla kalich utrpení. Dvanácté zastavení představuje kaple na vrcholu Křížové hory, postavená v letech 1783–1791, jež byla v 19. století opatřena věží.
Křížová hora byla jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst severních Čech. Papež Řehoř XVI. (1765–1846) udělil plnomocné odpustky těm, kteří navštívili poutní místo o jednom z pěti stanovených svátků. Zchátralý areál byl po r. 1991 opraven.

Křížová cesta na Křížové hoře
Křížová, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou