Altkatholische Kathedrale

Altkatholische Kathedrale Warnsdorf

Das böhmische Warnsdorf, einst eine lutherische Gemeinde an der Grenze zur Oberlausitz, war seit dem 19. Jahrhundert das Zentrum der altkatholischen Kirche Österreichs. Diese hatte sich 1871 von der römisch-katholischen Kirche abgespalten, weil sie die auf dem Ersten Vatikanischen Konzil eingeführten Glaubenslehren, wie die Unfehlbarkeit des Papstes, ablehnte. 1872 gründete der charismatische Führer der Altkatholiken in Böhmen und Österreich, Pfarrer Anton Nittel (1826–1907), in seinem Heimatort Warnsdorf eine altkatholische Gemeinde und begann mit dem Bau einer eigenen Kirche. Im Dezember 1874 wurde die klassizistische Saalkirche mit Westturm geweiht. Es war das weltweit erste Gotteshaus der Altkatholischen Kirche, die erst 1877 staatliche Anerkennung erhielt. 1897 wurde der Bischofssitz der altkatholischen Kirche Österreichs von Wien nach Warnsdorf verlegt.
1930 gehörten 16 Prozent der Einwohner Warnsdorfs der altkatholischen Gemeinde an. Auch im Umland waren die Altkatholiken stark vertreten. Mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung erlosch die altkatholische Gemeinde. 1995 wurde der Bistumssitz der Altkatholischen Kirche in der Tschechischen Republik nach Prag verlegt. Das Warnsdorfer Gotteshaus, heute Konkathedrale Verwandlung Christi, ist seitdem die Pfarrkirche der Altkatholiken Nordböhmens.
In der Kirche erinnern Gedenktafeln an den Gründer der Gemeinde Anton Nittel und den Warnsdorfer Baumeister Gustav Stolle, der den Kirchenbau entwarf. Die Christusstatue auf dem Altar ist ein Werk des in Warnsdorf geborenen Bildhauers Vinzenz Pilz (1816–1896).

Kostel Proměnění Páně
Tyršova 1232, 407 07 Varnsdorf
Tel. 00420 / 414120359, communio@varnsdorf.cz, www.starokatolicivdf.com

Friedenskirche

Friedenskirche Warnsdorf

1871 wurde in Warnsdorf eine lutherische Gemeinde gegründet. Die evangelischen Christen nutzten anfangs die altkatholische Kirche. Mit der 1904/05 erbauten Friedenskirche erhielten sie ihr eigenes Gotteshaus. Der aus rotem Backstein errichtete neugotische Bau wird in Warnsdorf auch „Rote Kirche“ bezeichnet. Den Entwurf lieferte der Dresdner Architekt Woldemar Kandler (1866–1929). Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Tschechoslowakische Hussitische Kirche das Gotteshaus. Seit 1960 steht die Friedenskirche leer, und das Bauwerk verfällt.

Červený kostel
T. G. Masaryka, 407 07 Varnsdorf

Katedra Starokatolicka

Katedra Starokatolicka Varnsdorf

Czeski Varnsdorf (niem. Warnsdorf), niegdyś luterańska miejscowość położona na granicy z Łużycami Górnymi, stanowił od XIX w. ośrodek austriackiego kościoła starokatolickiego. W r. 1871 odłączył się on od kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ odrzucał wprowadzone podczas I Soboru Watykańskiego dogmaty wiary, w tym nieomylność papieży. W r. 1872 charyzmatyczny przywódca starokatolików w Czechach i Austrii, pastor Anton Nittel (1826–1907), założył w rodzinnym Varnsdorfie parafię starokatolicką i zapoczątkował budowę kościoła. W grudniu 1874 r. odbyło się uroczyste otwarcie neoklasycystycznej świątyni salowej z zachodnią wieżą. Był to pierwsza na świecie świątynia kościoła starokatolickiego, który dopiero w 1877 roku został uznany przez państwo. W r. 1897 do Varnsdorfu przeniesiono z Wiednia siedzibę austriackiego biskupa starokatolickiego.
W 1930 r. 16 procent mieszkańców Varnsdorfu należało do parafii starokatolickiej. Również w okolicy starokatolicy byli silnie reprezentowani. Wraz z wysiedleniem ludności niemieckiej życie parafii ustało. W r. 1995 siedzibę biskupa kościoła starokatolickiego w Republice Czeskiej przeniesiono do Pragi. Świątynia w Varnsdorfie, dziś konkatedra Przemienienia Pańskiego, jest od tego czasu kościołem farnym starokatolików w północnych Czechach.
O założycielu wspólnoty Antonie Nittelu i budowniczym z Varnsdorfu Gustavie Stolle, który zaprojektował gmach świątyni, przypominają umieszczone w kościele tablice pamiątkowe. Figura Chrystusa na ołtarzu jest dziełem urodzonego w Varnsdorfie rzeźbiarza Vinzenza Pilza (1816–96).

Kostel Proměnění Páně
Tyršova 1232, 407 07 Varnsdorf
Tel. 00420 / 414120359, communio@varnsdorf.cz, www.starokatolicivdf.com

Kościół Pokoju

Kościół Pokoju Varnsdorf

W r. 1871 założono w Varnsdorfie wspólnotę luterańską. Chrześcijanie ewangeliccy korzystali początkowo z kościoła starokatolickiego. Wraz z wybudowanym w latach 1904–05 gmachem otrzymali własną świątynię. Wzniesiona z czerwonej cegły neogotycka budowla nazywana jest w Varnsdorfie „czerwonym kościołem”. Jej projekt stworzył drezdeński architekt Woldemar Kandler (1866–1929). Po II Wojnie Światowej świątynię przejął Czechosłowacki Kościół Husycki. Od r. 1960 kościół stoi pusty i popada w ruinę.

Červený kostel
T. G. Masaryka, 407 07 Varnsdorf

Starokatolická Katedrála

Starokatolická Katedrála Varnsdorf

Český Varnsdorf (něm. Warnsdorf), někdejší luteránská obec na hornolužických hranicích, byl od 19. století centrem Starokatolické církve Rakouska, jež se oddělila r. 1871 od římsko-katolické církve, protože odmítla dogmata zavedená na Prvním vatikánském koncilu jako např. neomylnost papeže. Roku 1872 založil charismatický vůdce starokatolíků v Čechách a Rakousku farář Anton Nittel (1826–1907) ve svém rodišti Varnsdorfu starokatolickou obec a začal stavět vlastní kostel. V prosinci r. 1874 byl vysvěcen tento klasicistní sálový kostel se západní věží. Šlo o první kostel starokatolické církve na světě, jež byla státem uznána až r. 1877. Roku 1897 bylo přeneseno sídlo biskupa Starokatolické církve Rakouska z Vídně do Varnsdorfu.
Roku 1930 náleželo 16 procent obyvatel Varnsdorfu ke starokatolické obci. Také v okolí města byli starokatolíci silně početně zastoupeni. Po vyhnání Němců starokatolická obec zanikla. Roku 1995 bylo přeneseno sídlo biskupství Starokatolické církve v České republice do Prahy. Varnsdorfský kostel, dnes konkatedrála Proměnění Páně, je od té doby farním kostelem starokatolíků v severních Čechách.
V kostele jsou umístěny pamětní desky upomínající na zakladatele obce Antona Nittela a varnsdorfského stavitele Gustava Stolleho, který tento kostel navrhl. Kristova socha na oltáři je dílem sochaře Vinzenze Pilze (1816–1896), varnsdorfského rodáka.

Kostel Proměnění Páně
Tyršova 1232, 407 07 Varnsdorf
Tel. 00420 / 414120359, communio@varnsdorf.cz, www.starokatolicivdf.com

Červený Kostel (Kostel Míru)

Friedenskirche Warnsdorf

Roku 1871 byla ve Varnsdorfu založena luteránská obec. Evangelíci ovšem zpočátku užívali starokatolický kostel. Stavbou tzv. Kostela míru r. 1904/05 získali vlastní svatostánek. Neogotický kostel postavený z červených cihel je označován také jako „Červený kostel.“ Stavbu navrhl drážďanský architekt Woldemar Kandler (1866–1929). Po druhé světové válce převzala kostel Československá církev husitská. Od r. 1960 je kostel prázdný a chátrá.

Červený kostel
T. G. Masaryka, 407 07 Varnsdorf