Jakob-Böhme-Haus

Jakob-Böhme-Haus Zgorzelec

Der Schuster Jakob Böhme (1575-1624) war ein Mystiker des 17. Jahrhunderts, der mit seinen Schriften nachhaltigen Einfluss auf die Philosophie seines Zeitalters hatte. Als Bauernsohn in Alt Seidenberg (Stary Zawidów) geboren, ließ er sich 1599 in Görlitz als Schuhmacher nieder. Ohne jemals eine Universität besucht zu haben, verfasste er 1612 seine visionäre Schrift „Aurora oder Morgenröte im Anfang“, mit der er einige Dogmen der lutherischen Kirche infrage stellte. Böhme setzte Gott mit der Natur gleich und entwickelte eine naturphilosophische Mystik, die viele evangelische Christen begeisterte. Gregor Richter, der Hauptpfarrer der Görlitzer Peterskirche, bezichtigte Böhme der Ketzerei und belegte ihn mit einem Schreibverbot. 1624 wurde Böhme auf dem Görlitzer Nikolaikirchhof begraben.
Das Haus am östlichen Neißeufer, ehemals Prager Straße 12, war das erste Wohnhaus des Schusters, nachdem dieser das Görlitzer Bürgerrecht erworben hatte. 1924 wurde an der Fassade eine Gedenktafel angebracht. Sie trägt die Aufschrift: „In diesem Hause wohnte Jakob Böhme von 1599 bis 1610“.
Im Görlitzer Stadtpark wurde 1898 ein von Johannes Pfuhl (1846-1914) geschaffenes Denkmal des Denkers und Mystikers aufgestellt. Dieses Bildnis befindet sich auf der deutschen Seite der seit 1945 entlang der Neiße geteilten Stadt. Auf der polnischen Seite wurde 2011 ein Denkmal enthüllt (ul. Okrzei an der Kreuzung zur ul. Bohaterów Getta). Es zeigt ein Paar Schuhe, die ein aufgeklapptes Buch stützen.
Im Jakob-Böhme-Haus befindet sich neben einem Restaurant ein kleines Museum, in dem über Leben und Werk des Philosophen berichtet wird. In der Nachbarschaft (ul. Daszyńskiego 15) befindet sich zudem das Lausitzer Museum (Muzeum Łużyckie).

Dom Jakuba Böhme
ul. Daszyńskiego 12, 59-900 Zgorzelec
Tel. 0048 / 757754616, www.euroopera.org/dom-jakuba-boehme

Dom Jakuba Böhme

Dom Jakuba Böhme Zgorzelec

Szewc Jakub Böhme (1575–1624) był XVII-wiecznym mistykiem, którego pisma wywarły trwały wpływ na filozofię epoki. Urodzony jako syn chłopa ze Starego Zawidowa, podjął w 1599 r. w Görlitz pracę szewca. Nie posiadając żadnego wykształcenia uniwersyteckiego, napisał w r. 1612 wizjonerską rozprawę „Aurora, czyli Jutrzenka o poranku“ („Aurora oder Morgenröte im Anfang”), w której zakwestionował szereg dogmatów kościoła luterańskiego. Böhme utożsamiał Boga z naturą i rozwinął mistykę o charakterze przyrodniczo-filozoficznym, która okazała się dla wielu ewangelików niezwykle przekonująca. Gregor Richter, proboszcz kościoła św. Piotra w Görlitz, zarzucił Böhmemu herezję i nałożył na niego zakaz pisania. W r. 1624 Böhme pochowany został na cmentarzu św. Mikołaja w Görlitz. Dom nad wschodnim brzegiem Nysy, niegdyś funkcjonujący pod adresem ulicy Praskiej 12 (Prager Straße 12), był pierwszym miejscem zamieszkania szewca, po tym, jak uzyskał on prawa obywatela miasta Görlitz. W r. 1924 na elewacji umieszczono tablicę pamiątkową. Widnieje na niej napis: „In diesem Hause wohnte Jakob Böhme von 1599 bis 1610” („W tym domu w latach 1599–1610 mieszkał Jakub Böhme“).
W 1898 r. ustawiono w parku miejskim w Görlitz pomnik myśliciela i mistyka, stworzony przez Johannesa Pfuhla (1846–1914). Znajduje się on po niemieckiej stronie miasta, podzielonego w 1945 r. wzdłuż Nysy. Również po polskiej stronie odsłonięto w r. 2011 pomnik (ul. Okrzei, przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Getta). Przedstawia on parę butów, umieszczonych w otwartej księdze.
W domu Jakuba Böhme oprócz restauracji znajduje się niewielkie muzeum, które prezentuje życie i twórczość filozofa. W sąsiedztwie (ul. Daszyńskiego 15) znajduje się także Muzeum Łużyckie.

Dom Jakuba Böhme
ul. Daszyńskiego 12, 59-900 Zgorzelec
Tel. 0048 / 757754616, www.euroopera.org/dom-jakuba-boehme

Dům Jakuba Böhmeho

Dům Jakuba Böhmeho Zgorzelec

Švec Jakub Böhme (1575–1624) byl mystikem 17. století, který svými spisy ovlivnil filosofii své doby. Tento selský synek ze Starého Zawidówa (něm. Alt Seidenberg) se usadil ve Zhořelci r. 1599 jako švec. Ačkoliv nebyl univerzitně vzdělán, sepsal r. 1612 svůj vizionářský spis „Aurora čili vycházející Jitřenka“ (Aurora oder Morgenröte im Anfang), jímž zpochybnil některá dogmata luteránské církve. Böhme ztotožnil Boha s přírodou. Vyvinul přírodně filozofickou mystiku, jíž nadchnul mnoho evangelíků. Hlavní farář zhořeleckého kostela sv. Petra Řehoř Richter obvinil Böhmeho z kacířství a zakázal mu psát. Böhme byl pohřben r. 1624 na zhořeleckém svatomikulášském hřbitově (Nikolaifriedhof).
Dům na východním břehu Nisy, dříve Prager Straße 12, byl prvním domovem tohoto ševce poté, co získal zhořelecké měšťanské právo. Roku 1924 byla na jeho fasádu umístěna pamětní deska nesoucí nápis: „V tomto domě bydlel Jakub Böhme od r. 1599 do r. 1610.“
Roku 1898 byl postaven ve zhořeleckém městském parku památník tohoto myslitele a mystika od Johannese Pfuhla (1846–1914). Památník se nachází na německé straně města, rozděleného od r. 1945 řekou Nisou. Na polské straně byl odhalen podobný památník r. 2011 (ulice Okrzei na křižovatce s ulicí Bohaterów Getta) znázorňující pár bot, které podpírají rozevřenou knihu.
V Domě Jakuba Böhmeho se nachází kromě restaurace malé muzeum s expozicí o životě a díle tohoto filozofa. V sousedství (ulice Daszyńskiego 15) se nachází Lužické muzeum (Muzeum Łużyckie).

Dom Jakuba Böhme
ul. Daszyńskiego 12, 59-900 Zgorzelec
Tel. 0048 / 757754616, www.euroopera.org/dom-jakuba-boehme